do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

4/6

2011

 

 

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTW

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzenci

 Prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

 

Redakcja naukowa:

dr Alicja Antonowicz, dr Paweł Antonowicz

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab., prof. UG Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr hab., prof. UG Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),
dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

ISSN 1732-1565

 

 

Skład i łamanie

dr Paweł Antonowicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

Ewolucja teorii zarządzania wartością przedsiębiorstwa


Krzysztof Machaczka
Współczesne kierunki rozwoju zintegrowanych modeli zarządzania przedsiębiorstwem

Zbigniew Matyjas
Rola i znaczenie szkoły „austriackiej” w zarządzaniu strategicznym

Agnieszka Opałka
Rozważania nad celem strategicznym przedsiębiorstwa

Irena Dudzik-Lewicka
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach podwyższonego ryzyka

 

Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach podwyższonego ryzyka

 

Maciej Schulz
Wpływ strategii cenowych na wzrost wartości przedsiębiorstw

Ilona Nawrot
Crowdsourcing w procesie budowy wartości przedsiębiorstwa

Joanna Kuczewska
Efekty wewnętrzne współpracy klastrowej jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo

 

Zarządzanie ryzykiem i controlling w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstw

 

Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech
Ilościowe aspekty zarządzania ryzykiem finansowym na rynku kapitałowym

Jan Brzóska
Strategiczna karta wyników a wartość przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ryzyka

Piotr Zając
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Adam Wyszkowski
Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorców

 

Determinanty wyceny wartości przedsiębiorstw na rynku

 

Ewa Spigarska
Ujęcie wartości firmy w prawie bilansowym i podatkowym

Mirosław Wójciak
Zmiany wartości przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego

Grzegorz Urbanek, Leszek Bohdanowicz
Efektywność kapitału intelektualnego a rynkowa wycena polskich spółek publicznych

Monika Murawska
Kształtowanie cen akcji przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - perspektywa minionego dwudziestolecia

Alicja K. Krzepicka
Wartość marki w warunkach podwyższonego ryzyka

Mariusz Chmielewski
Projekt farmy wiatrakowej jako podmiot wyceny

 

Procesy adaptacyjne i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw

 

Beata Bieńkowska, Grażyna Musialik
Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstw w warunkach niepewności na rynkach finansowych

Alina Szewc-Rogalska
Nadwyżkowa stopa zwrotu z kapitału własnego w spółkach z udziałem menedżerów

Agata Mesjasz-Lech
Wybrane problemy zarządzania zapasami przedsiębiorstw w warunkach niepewności

 

Niefinansowe generatory wartości przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach otoczenia

 

Krzysztof Andruszkiewicz
Wybrane marketingowe generatory wartości przedsiębiorstwa w zmieniających się warunkach otoczenia

Małgorzata Machaczka
Rola kultury w kształtowaniu więzi wewnątrz-organizacyjnych

Felicjan Bylok
Kapitał społeczny jako czynnik wzrostu wartości w organizacji sieciowej

Katarzyna Pawlak-Kołodziejska
Działania public relations jako czynnik tworzenia wartości przedsiębiorstwa

Bogumiła Barańska
Społeczna odpowiedzialność i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem w  opinii pracodawców

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

 

Barbara Dobiegała-Korona
Innowacja w budowie wartości przedsiębiorstw

Krzysztof Pałucha
Zarządzanie innowacyjne a wzrost wartości przedsiębiorstwa

Katarzyna Dohn, Mirosław Matusek
Tworzenie wiedzy w procesie rozwoju nowego produktu

 

Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw wybranych branż

 

Monika Odlanicka-Poczobutt, Katarzyna Warzecha
Wpływ programu lojalnościowego  na wynik sprzedaży w wybranym przedsiębiorstwie branży farmaceutycznej

Łukasz Prysiński
Strategia marki przedsiębiorstwa branży tekstylnej poprzez inwestycje oraz wzrost rentowności

Krzysztof Łyskawa
Ubezpieczeniowe systemy wsparcia producentów rolnych a kształtowanie ich wartości

Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński
Czynniki satysfakcji młodych pracowników z zatrudnienia czasowego

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału