do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

4/8

2011

 

 

 

 

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE

GOSPODARKI NARODOWEJ

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

Recenzenci:

prof. UG dr hab. Tadeusz W. Bołt, dr hab. Joanna Bruzda,

prof. US dr hab. Stefan Grzesiak, prof. dr hab. Irena Kotowska,

prof. dr hab. Teodor Kulawczuk, prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki,

prof. dr hab. Magdalena Osińska, prof. UG dr hab. Krystyna Strzała,

prof. dr hab. Bogdan Kazimierz Suchecki, prof. dr hab. Zenon Wiśniewski,

prof. dr hab. Mirosław Szreder, prof. UG dr hab. Jerzy Zemke

 

Redakcja naukowa: 

prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki

prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz), dr Marek Ossowski
dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl


 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

Jan Acedański
Aproksymacja cen aktywów we współczesnych modelach makroekonomicznych

Barbara Batóg, Jacek Batóg
Analiza przestrzennych zmian regionalnego produktu krajowego brutto w Polsce w latach 1995-2008

Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak
Wykorzystanie porządkowych modeli logitowych w diagnozie i prognozie sytuacji gospodarczej województw

Piotr Białowolski, Tomasz Kuszewski, Bartosz Witkowski
Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury

Karol Flisikowski
Struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy

Waldemar Florczak
Ekonometryczna analiza makro-uwarunkowań wzrostu gospodarczego Polski

Stanisław Maciej Kot
Próba oszacowania światowego rozkładu dochodów

Monika Majewska
Równowaga i stabilność rynku konkurencyjnego z krzyżowymi zależnościami między dynamiką cen, popytem na towary i ich podażą

Maciej Malaczewski
Wzrost gospodarczy i zasoby naturalne w gospodarce z endogenicznym postępem technicznym  

Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak
Stymulatory i bariery rozwoju gospodarki zeroemisyjnej w opinii społeczeństwa

Agnieszka Przybylska-Mazur
Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Wojciech Rybicki
Sprawiedliwość międzypokoleniowa i ,,kłopoty z dyskontowaniem przyszłości”

Krystyna Strzała
Regresja Feldsteina i Horioki – dylemat, paradoks, czy test mobilności kapitału

RYNEK KAPITAŁOWY, PIENIĘŻNY I UBEZPIECZENIOWY

Ewa Czapla
Wpływ zaburzeń w gospodarce światowej na powiązania stóp procentowych pomiędzy Polską, USA i strefą euro

Monika Dyduch
Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane  

Piotr Fiszeder, Edyta Mstowska
Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie

Maria Forlicz
Iluzja pieniądza, czyli czy zera się liczą

Agata Kliber, Piotr Płuciennik
Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Aneta Kłodzińska
Zależności pomiędzy średniookresowymi i długookresowymi stopami procentowymi w Polsce

Joanna Olbryś
Analiza stabilności parametrów hybrydowych modeli market-timing polskich funduszy inwestycyjnych 

Krzysztof Piasecki
Stopa zwrotu obarczona ryzykiem nieprecyzji

Ewa Poprawska, Anna Jędrzychowska
Cykle koniunkturalne w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce

Tomasz Rólczyński
Próba oceny wpływu zmian w polskim systemie emerytalnym na skłonność do oszczędzania osób fizycznych

Stanisław Urbański
Modelowanie równowagi cenowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresach przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ

Dorota Ciołek
Metody identyfikacji efektów zewnętrznych klastrów przemysłowych

Małgorzata Rószkiewcz, Marianna Strzyżewska
Zależność między zaangażowaniem w internacjonalizację oraz we współpracę gospodarczą a zmianami w poziomie rentowności sprzedaży polskich przedsiębiorstw. Wyniki badania empirycznego

Jacek Szanduła
Pozycjonowanie i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na tle konkurencji przy użyciu wielowymiarowej analizy porównawczej

Jacek Winiarski
Technika czasowo-punktowa oceny ryzyka planów projektów

 

Jerzy Zemke
Macierz wariancji i kowariancji modelu ryzyka w ocenie zmienności stanów ryzyka

DEMOGRAFIA I RYNEK PRACY

Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz
Analiza długości okresu bezrobocia według przyczyny wyrejestrowania na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne go-spodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009

Beata Jackowska, Ewa Wycinka
Wykorzystanie regresji logistycznej w analizie czynników wpływających na aktywne poszukiwanie pracy przez osoby długotrwale bezrobotne

Mariusz Kaszubowski
Estymacja progowej płacy pracowników naukowo-dydaktycznych w warunkach hipotetycznego kontraktu (na przykładzie Politechniki Gdańskiej)

Dorota Mierzyńska
Wielowymiarowa analiza dobrobytu społeczno-ekonomicznego w Polsce

Radosław Murkowski
Ocena obciążenia demograficznego ludności Polski na lata 2010 - 2025

Michał Bernard Pietrzak
Wykorzystanie przestrzennego modelu regresji przełącznikowej w analizie stopy bezrobocia dla Polski

Ewa Szabela-Pasierbińska
Prognozy wynagrodzenia nominalnego brutto we Wrocławiu w latach 2008-2013

METODY STATYSTYKI I EKONOMETRII

Michał Bernard Pietrzak
Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych

Mariola Piłatowska
Porównanie kryteriów informacyjnych i predykcyjnych w wyborze modelu

Agnieszka Róg, Krystyna Strzała
Przydatność prognostyczna wskaźników testu koniunktury – przegląd metod ewaluacji

Jerzy W. Wiśniewski
Dylematy podwójnej metody najmniejszych kwadratów w mikromodelu ekonometrycznym


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału