do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

1/1

2012

 

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący,
prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Halina Frydman,
prof. dr hab.
Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech

prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru

dr Alicja Antonowicz

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Skład i łamanie

Piotr Szreder, Łukasz Szarmach, Katarzyna Cichowska,
Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Anna Czarnecka

 

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rafał Rydzak
Globalizacja rynku finansowego wyzwaniem współczesnej rewizji finansowej

Elżbieta Wrońska
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorstwa w okresie spowolnienia gospodarczego – analiza przypadku

Bartłomiej J. Gabryś, Marcin Lempart
Kapitał finansowy jako źródło zmian w przedsiębiorstwie

Monika Fiedorczuk
Nadzór korporacyjny jako czynnik modernizacji przedsiębiorstw - na przykładzie Polski i Rosji

Stanisław Lewiński vel Iwański
Analiza wartości polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego

Joanna Zawarska
Identyfikacja i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych

Joanna Łuczak
Pewność, niepewność i ryzyko w decyzjach menedżerskich

Jacek Pera
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie

Piotr Tworek
Quantitative risk analysis in investment projects in construction (advantages and disadvantages of selected methods)

Piotr Tworek
Excerpts from the scientific research on risk conducted among the largest Polish contractors

Ewelina Młodzik
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku

Krzysztof Ciszek
Ryzyko ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach energetycznych

Grzegorz Borkowski
Nadzór korporacyjny a zarządzanie ryzykiem w dobie kryzysu na podstawie Grupy Vinci

Katarzyna Trzpioła
Utrata wartości aktywów jako odzwierciedlenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej – problem ujawniania informacji
w sprawozdaniu finansowym

Katarzyna Dębkowska
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej

Roman Garbiec
Efektywność finansowa metody ubezpieczeniowej w kompensowaniu ryzyka społecznego na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej

Szymon Piotrowski, Milena Filipowska
Wady i zalety dotacji bezzwrotnej
w perspektywie alternatywnych instrumentów finansowych wspierania innowacyjności i rozwoju MŚP

Agnieszka Zwolenik
Wpływ dotacji unijnych na sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstw w powiecie nowosądeckim

Małgorzata Florczak, Agnieszka Parkitna
Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków unijnych w przedsiębiorstwie

Natalia Okoniewska
Brytyjskie inwestycje bezpośrednie jako forma międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce

Adam Marszk
Emisja kwitów depozytowych jako źródło finansowania przedsiębiorstw z krajów BRIC

Bernadetta Fijałkowska
Efektywność a restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Ewelina Gruszewska, Ilona Wakuluk
Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski – szanse rozwoju – scenariusze naprawcze

Anna Sulikowska
Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja zarządzania i pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji

Małgorzata Sosińska-Wit, Karolina Gałązka
Determinanty wyboru metody konsolidacji i jej wpływ na efektywność finansową jednostki dominującej

Adam Jakubiec, Paulina Mirek
Wdrożenie programu naprawczego przedsiębiorstwa w oparciu o koncepcję indywidualnego podejścia do pomiaru efektywności

Michał Ambroziak
Przyczyny nieskutecznego audytu zewnętrznego – studia przypadków amerykańskich

Rafał Szymański
Rola i znaczenie zewnętrznego finansowania projektów realizowanych w mikro- i małych przedsiębiorstwach na przykładzie programu Bon na innowacje

Jerzy Gwizdała
Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji
w nieruchomości

Waldemar Kozłowski
 Zarządzanie ryzykiem na rynku deweloperskich inwestycji mieszkaniowych

Rafał Zbyrowski
Narzędzia ilościowe jako wsparcie działalności przedsiębiorstw na rynku nieruchomości

Justyna Zabawa, Jarosław Dąbrowski
Formalnoprawne aspekty finansowania inwestycji wspólnot mieszkaniowych w odnawialne źródła energii

Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska
Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych

Izabela Sztangret
System certyfikacyjny Microsoft jako forma hierarchicznej organizacji biznesu w sieci – studium przypadku

Marcin Moś
Analiza przedwdrożeniowa a realizacja projektów IT

Natalia Mańkowska
Usługi e-administracji dla przedsiębiorstw a konkurencyjność instytucjonalna

Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora
Informatyczne systemy wsparcia agrofirmy

Piotr Grudowski, Aleksander Czarnacki
Możliwości wykorzystania narzędzi IT w systemach zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki sektora MŚP

Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Wirtualizacja życia gospodarczego, aspekty prawne zawierania umów

Paulina Nogal
Biznes w chmurach

Tomasz Galewski
Bariery informacyjne w przedsiębiorstwie

Dominika Biniasz
Obsługa klienta i jej wpływ na efektywność  funkcjonowania organizacji

Piotr Machura
Media społeczne w procesie komunikacji marketingowej

Agata Krukowska-Miler
Zmiany w podejściu do marketingu w ochronie zdrowia w Polsce

Marzena Lemanowicz
Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego

Kinga Stopczyńska
Social media marketing – kreowanie wizerunku firmy
w przestrzeni wirtualnej

Ewa Markiewicz

Wpływ charakterystyki przedsiębiorstwa hotelarskiego na wybór strategii produktu globalnego

Piotr Suchodolski
Globalizacja perspektywą rozwoju przedsiębiorstwa. Uwzględnienie uwarunkowań kulturowych w strategii marketingowej

Tomasz Śpiewak
Wyznaczniki strategii inwestycyjnych okresowych nadwyżek środków pieniężnych

Agata Gniadkowska
Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału