do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

1/2

2012

 

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący,
prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Halina Frydman,
prof. dr hab.
Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech

prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

 

 

Redaktor numeru

dr Alicja Antonowicz

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Skład i łamanie

Piotr Szreder, Łukasz Szarmach, Katarzyna Cichowska,
Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Anna Czarnecka

 

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

Paulina Szulc
Pomorski Klaster ICT jako przykład klastra gospodarczego

Piotr Strożek
Wpływ inicjatyw klastrowych na wdrażanie innowacji

Marcin Ławecki
Współpraca w ramach klastrów szansą na rozwój dla polskich przedsiębiorstw

Marcin Spychała
Fundusze unijne wspierające tworzenie i rozwój struktur klastrowych na przykładzie województwa wielkopolskiego

Katarzyna Sikora
Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów

Aleksandra Kania
Zaplanowane działanie czy przypadek: kreacja i rozwój klastrów biotechnologicznych

Krystian Gurba

Rola uczelni wyższych w klastrach wysokich technologii

Ewa Kraska
Wpływ władz samorządowych na tworzenie i funkcjonowanie klastrów na przykładzie gmin województwa świętokrzyskiego

Alina Piątyszek-Pych
Uwarunkowania rozwoju klastrów w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Małgorzata Kwietniewska-Sobstyl
Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce

Agnieszka Tłuczak, Mirosława Szewczyk
Klaster chemiczny w województwie opolskim – studium przypadku

Agnieszka Tłuczak, Mirosława Szewczyk
Perspektywy rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim

Piotr Kinas
Znaczenie i rozwój klastrów w województwie łódzkim

Mariusz Rogalski
Geograficzne aspekty badań nad koopetycją – dominujące ośrodki badawcze w ujęciu regionalnym

Dorota Miłek
Świętokrzyskie instytucje otoczenia biznesu na rzecz wspierania innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw

Marta Marzena Sosnowska
Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w kontekście rozwoju branż przyszłości na przykładzie woj. podlaskiego

Tomasz Dorożyński, Wojciech Urbaniak
Motywy lokalizacji inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim

Danuta Witczak-Roszkowska
Pobudzanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego w ramach regionalnych specjalizacji gospodarczych

Dorota Murzyn
Udział małopolskich przedsiębiorstw w polityce regionalnej Unii Europejskiej

Bartłomiej Gęca
Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego

Kinga Korniejenko
Znaczenie finansowania rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami badawczo - rozwojowymi a mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce ze środków Unii Europejskiej

Anna Szeląg-Sikora, Michał Cupiał
Grupy producenckie jako przykład rozwoju przedsiębiorczości wspierany funduszami UE na obszarach wiejskich

Anna Golejewska
Eksport jako czynnik rozwoju regionalnego. Aspekt teoretyczny

Adam Kałowski, Jacek Wysocki
Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej

Monika Kowalska
Analiza potencjału rynkowego specjalistycznych usług językowych

Mateusz Wiernek
Zmiany w modelu działalności firm handlujących gazem wywołane procesem liberalizacji rynków energii

Filip Moterski
Szlak turystyczny - możliwość wykorzystania

Renata Orłowska
„Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” szansą rozwoju MŚP w Polsce

Andrzej Parzonko
Gospodarstwa mleczne w Europie – organizacja i efektywność

Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk, Rafał Baum
Specyfika czynników ryzyka w przedsiębiorstwach rolnych – próba holistycznego podejścia

Adam Kaleta
Hotelarstwo Spa i Wellness jako rozwojowy produkt przemysłu czasu wolnego – wybrane aspekty

Barbara Kiełbasa
Zarządzanie gospodarstwem rolnym w kontekście wdrażania wymogów zasady wzajemnej zgodności – teoria i praktyka

Tomasz Szymański
Pomiar sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora budownictwo

Małgorzata Stępień, Rafał Krawczyk, Adam Janiszewski
Gry wideo jako branża przyszłości. Studium przypadku - Europejskie Centrum Gier w Krakowie

Małgorzata Ćwiek
Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny system wsparcia firm typu spin-off i spin-out w Małopolsce

Magdalena Majewska, Katarzyna Klibisz
Wybrane bariery rozwoju grup producentów rolnych w Polsce

Petre Iltchev
Kierunki rozwoju serwisu „Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów” Narodowego Funduszu Zdrowia

Petre Iltchev
Zastosowanie Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) w controllingu

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk
Znaczenie twórczego myślenia w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Agnieszka Chwiałkowska
Growing importance of social media as the opportunity for brands to win customer attention

Roman Grzejszczak
Szkolnictwo wyższe w Polsce a rynek pracy

Martyna Klaus
Kapitał kulturowy kobiet – studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jako determinanta sukcesu

Piotr Grudowski, Kajetan Lewandowski
Dobre praktyki w zarządzaniu jakością kształcenia na studiach doktoranckich uczelni technicznych – na przykładzie Politechniki Gdańskiej

Anna Kujawa, Małgorzata Siemionek
Strategiczna orientacja przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Balanced Scorecard

Leszek Kaźmierczak-Piwko
Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw

Sylwia Pakowska
Wytyczne G3 i G3.1 Global Reporting Initiative dotyczące raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju – analiza porównawcza

Sebastian Skuza
The legal power of the Financial Market Supervisory Authority in the Scope of the Appointment of Management Board Members

Katarzyna Lichwa
Analityczny proces hierarchiczny jako narzędzie podejmowania strategicznych decyzji w warunkach niepewności na przykładzie menedżerów organizacji publicznych

Joanna Kott, Marek Kott, Zdzisław Szalbierz
Wskaźniki energochłonności w przemyśle

Marek Białkowski
Mobilność spółek w systemie prawa handlowego

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału