do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

1/3

2012

 

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący,
prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Halina Frydman,
prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech

prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

 

 

Redaktor numeru

dr Alicja Antonowicz

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Skład i łamanie

Piotr Szreder, Łukasz Szarmach, Katarzyna Cichowska,
Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Anna Czarnecka

 

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Ilona Edyta Wakuluk Ewelina Gruszewska
Wpływ Banku Światowego na proces transformacji gospodarczej w Polsce - case studies

Justyna Mirończuk
Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na sektor MSP w Polsce

Andrzej Paczoski
Reguły oraz znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla funkcjonowania przedsiębiorstw

Joanna Banasiuk, Magdalena Rutkowska
Znaczenie własności przemysłowej w działalności gospodarczej

Aldona-Małgorzata Dereń
Wykorzystanie instytucjonalnych form ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie – zarys problematyki

Joanna Dyczkowska
Zarządzanie procesami logistycznymi – studium przypadku

Dorota Teneta-Skwiercz
Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchami dostaw w warunkach internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie Indii

Łukasz Goczek
Regulacje i sądownictwo – przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej

Małgorzata Kurleto
Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć turystycznych opartych na pośrednictwie

Anna Gust
Odpowiedzialny biznes polskich przedsiębiorstw - przegląd dobrych praktyk

Magdalena Popowska, Marzena Starnawska
Odpowiedzialność społeczna biznesu – polifonia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych
i małych firm

Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk
Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw

Ewa Stawicka
Kierunki polityki społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach

Stanisław Kaczyński
Konkurowanie czy kooperacja – drogą rozwoju przedsiębiorstw w XXI wieku

Renata Strzelecka

Perspektywa konkurencji, współpracy i koopetycji w sektorze firm deweloperskich w Polsce

Magdalena Grochal
Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce

Joanna Purgał-Popiela
Ekspatriacja w przedsiębiorstwie międzynarodowym – z punktu widzenia centrali i oddziału goszczącego

Anna Piszcz
Konsolidacja, kooperacja i konkurowanie: ich granice w polskim prawie ochrony konkurencji

Nicoletta Baskiewicz
Kooperacja w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo

Łukasz Jarocki
Strategic alliances as means to increase competitiveness

Piotr Zalewa
Globalizacja korporacyjna, a konstytutywne cechy kapitalizmu

Magdalena Rosińska-Bukowska
Globalne sieci biznesowe – efekt globalizacji korporacyjnej

Dorota Kuchta, Joseph Uwumbeijon Sukpen
Globalization and the Development of Enterprises in Ghana

Piotr Gabrielczak, Tomasz Serwach
Przyczyny nieuchwytności efektu learning-by - exporting w badaniach polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Renata Tomaszewska-Lipiec
Rozwój przedsiębiorstwa w kierunku organizacji uczącej się

Alicja Karasek
Wybrane problemy efektywności przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstwa

Katarzyna Kowalska
Korzyści i bariery funkcjonowania sklepów w polskich sieciach handlu detalicznego

Urszula Bukowska
W kierunku organizacji wielokulturowej

Anna Rutkowska
Istota kapitału ludzkiego i wybrane metody jego pomiaru

Joanna Kos-Łabędowicz
Zarządzanie zdalnymi zespołami w działalności przedsiębiorstw

Urszula Gołaszewska-Kaczan
Najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi według badań Instytutu CRF

Anna Kościelniak
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy

Iwona Chmielewska, Rafał Brzezicki
Zaangażowanie pracowników wyznacznikiem rozwoju firmy na przykładzie przedstawicieli medycznych w Polsce

Danuta Rozpędowska-Matraszek
Zmiany w formach umów w zatrudnianiu personelu medycznego

Izabela Kopa
Wpływ Kapitału Ludzkiego na stopę bezrobocia w Polsce

Justyna Fijałkowska
Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału  intelektualnego

Mariusz Wyrostek
Kultura organizacyjna jako wsparcie zmian w przedsiębiorstwie

Jerzy Bielec
Rola ergonomii w procesach modernizacyjnych przedsiębiorstw

Grażyna Broniewska
Jakość usług i dobre praktyki w administracji publicznej

Marcin Olkiewicz
System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa

Małgorzata Siemionek, Anna Kujawa
Przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu Balanced Scorecard

Roman Chorób
Innowacyjne powiązania integracyjne w agrobiznesie a procesy globalizacji

Anna Walaszczyk
Bariery w zarządzaniu tradycyjnymi przedsiębiorstwami rolnymi

Renata Brajer-Marczak
Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej

Aneta Pachura
Rozwój innowacji w warunkach technoglobalizmu. Aspekty teoriopoznawcze

Agata Chudzicka-Czupała

Filozofia moralna jednostek jako przesłanka dobrych praktyk w biznesie

Joanna Klimaszewska, Ewa Stanilewicz-Wójcik
Młodość czy doświadczenie - dylematy pracodawców w procesie rekrutacji

Grzegorz Żółkowski
Wybrane techniki prognozowania zjawisk w mikrootoczeniu podmiotów gospodarczych na przykładzie placówek gastronomicznych woj. zachodniopomorskiego

Krzysztof Michalik
Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe w zarządzaniu wiedzą i wspomaganiu decyzji biznesowych

Mariusz Nyk
Efektywnościowy system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

 

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału