do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

4/1

2012

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący, prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Halina Frydman, prof. dr hab. Jerzy Handschke
prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech
prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba
prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

Redaktor Naczelny
prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz
dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi
dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)
David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni
dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni
dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru
dr Paweł Antonowicz, dr Joanna Pioch

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Skład i łamanie

dr Paweł Antonowicz

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

Robert Bęben, Mariusz Chmielewski
Elektrownie wiatrowe jako przedmiot wyceny na rynku odnawialnych źródeł energii
w Polsce

Małgorzata Białas
Wykorzystanie symulacji Monte Carlo do wyceny przedsiębiorstwa metodą APV

Kamila Bielawska
Ewolucja reguł fiskalnych zawartych w korekcyjnej części Paktu Stabilności i Wzrostu

Leszek Bohdanowicz
Funkcja kontrolna rady nadzorczej a redukcja kosztów agencji

Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zatrudnienia z perspektywy kobiet

Maria Janina Broniewska
Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako element budowy zaufania międzysektorowego

Felicjan Bylok
Budowa zaufania konsumenckiego jako czynnik determinujący sukces przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu

Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Marek Makowiec
Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych

Irena Dudzik-Lewicka
Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem w czasie dynamicznych przemian

Anna Dyhdalewicz
Należności z tytułu dostaw i usług w sytuacji kryzysu zaufania do kontrahenta, 
z perspektywy rachunkowości

Ewa Dziawgo
Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania

Łukasz Furman
Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego w świetle wybranych stawek podatkowych

Juliusz Giżyński
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej w warunkach kryzysu zadłużenia

Marianna Greta
„Nowa” forma interwencjonizmu UE w pobudzaniu konkurencyjności regionów
na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Beata Iwasieczko
Zarządzanie wartością organizacji gospodarczej a nadzór IT i zastosowanie modelu Cloud computing

Paweł Jankowski
Interwencjonizm Unii Europejskiej w gospodarowaniu środowiskiem naturalnym

Jan Jeżak
Rada nadzorcza w procesie kreowania wartości spółki – potrzeba zmian modelowych
i organizacyjnych

Stanisław Kaszuba
Kryzys zaufania na polskim rynku NewConnect w latach 2011-2012 na przykładzie Avtech Aviation & Engineering

Jerzy Kitowski
Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Małgorzata Kołodziejczak
Podejście procesowe generatorem wartości organizacji – perspektywa niematerialna

Eryk Kosiński, Michał Flieger
Orientacja na klienta organizacji procesowej w dobie kryzysu zaufania
– model satysfakcji. Studium przypadku organizacji sektora energetycznego

Beata Krawczyk-Bryłka
Empowerment – strategia zarządzania oparta na zaufaniu

Anna Krzysztofek
Teoretyczne aspekty funkcjonowania nadzoru korporacyjnego

Iwa Kuchciak
Social media jako element strategii banków opartej na budowaniu relacji
z konsumentami

Joanna Kuczewska
Konstruowanie przewag regionalnych a tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw

Anna Kwiecień
Ład korporacyjny reakcją przedsiębiorstw na kryzys zaufania

Błażej Lepczyński, Marta Penczar
Wpływ globalnego kryzysu zaufania na pozycję polskiego sektora bankowego
w Unii Europejskiej

Jan Leśniak
Ekohotel SPA jako element zrównoważonej turystyki w Szwecji

Anna Linowska
Zastosowanie analizy finansowej w ograniczaniu ryzyka utraty wartości przedsiębiorstwa

Anna Lipka
Zaufanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego organizacji

Jolanta Łopatowska, Grzegorz Zieliński
Czynniki generujące zmiany w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw

Aneta Madyda
Reakcja rynku nieruchomości na kryzys gospodarczy na Podbeskidziu

Julita Majczyk
Znaczenie megainstytucji finansowych w świetle ryzyka systemowego

Maciej Malarski, Tomasz Czapla
Koherencja wartości organizacji, jako wyznacznik poziomu zaufania wewnątrz organizacji

Elżbieta Małecka, Bogdan Włodarczyk
Systemy gwarantowania depozytów – konwergencja rozwiązań stosowanych
w krajach Unii Europejskiej

Monika Marcinkowska
Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału