do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

4/2

2012

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący, prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Halina Frydman, prof. dr hab. Jerzy Handschke
prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech
prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba
prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

Redaktor Naczelny
prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz
dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi
dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)
David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni
dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni
dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

Redaktorzy numeru
dr Mariusz Chmielewski, dr Joanna Sadkowska

 

 

SPIS TREŚCI

 

Piotr Masiukiewicz
Regulacje a ryzyko shadow banking w Polsce

Zbigniew Matyjas
Wpływ czynników oddziałujących na poziomie firmy oraz czynników sektorowych
na wyniki finansowe spółek w świetle badań empirycznych

Anna Mazurkiewicz
Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania

Grażyna Michalczuk
Aktywa niematerialne jako generatory wartości
w spółkach  notowanych na GPW

Ireneusz Miciuła
Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa według koncepcji MDR, a kryzys zaufania

Joanna M. Moczydłowska
Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy - przedstawiciele administracji samorządowej

Paulina Nogal
Dylemat więźnia jako przykład wykorzystania teorii gier

Bogdan Nogalski, Artur Dunal
Zarządzanie poprzez wartości w procesie zmian kulturowych. Studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego

Jacek Pasieczny
Patologie organizacji w okresie kryzysu

Karolina Patora
Rynek międzybankowy a stabilność finansowa sektora banków komercyjnych

Piotr Pisarewicz
Kryzys na rynkach finansowych a światowy rynek funduszy inwestycyjnych

Wojciech Popczyk
Zaufanie  jako  zasób  strategiczny  firm  rodzinnych

Łukasz Prysiński
Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami bieżącymi w kreowaniu wartości kapitału pracującego w MSP w kryzysie zaufania do partnera biznesowego

Mirosław Przygoda
Czynniki kreujące i destabilizujące strefę euro w warunkach kryzysu

Benedykt Puczkowski
Interwencjonizm Unii Europejskiej a problem dywergencji gospodarek państwowych

Włodzimierz Rudny
Efektywność nadzoru właścicielskiego w okresie kryzysu

Anna Scheibe
Czynniki warunkujące wpływ informacji nieformalnych rozpowszechnianych
za pośrednictwem  Internetu na decyzje zakupowe

Sebastian Skuza
The role of the European Banking Authority in respect of the Draft of the Directive establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms

Karol Śledzik
Wielowymiarowa ocena pozycji konkurencyjnej krajowych banków giełdowych
za okres 2007-2011

Krzysztof Świeszczak
Europejska agencja ratingowa w ocenie wiarygodności kredytowej

Anna Szelągowska
Zaufanie, kapitał społeczny a finansowanie niskoczynszowego mieszkalnictwa

Anna Szeląg-Sikora, Michał Cupiał, Marek Makowiec
Strategia budowy zaufania w sformalizowanych for-mach przedsiębiorczości
w sektorze rolnictwa

Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce  w Polsce
– perspektywa klienta

Ewa Tomczak
Ukierunkowanie interwencjonizmu strukturalnego Unii Europejskiej polskiego rolnictwa
- wyniki badań empirycznych

Dariusz Urban
Państwowe fundusze majątkowe jako nowy element
w architekturze globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego

Grzegorz Urbanek
Siła marki a wyniki finansowe banków

Jerzy Wąchol
Korporacje w warunkach kryzysu finansowego oraz spowolnienia gospodarczego

Urszula Widelska
Innowacje w procesie budowania relacji z klientem w warunkach kryzysu
na przykładzie przedsiębiorstw w województwie podlaskim

Ludmiła Zawadzka, Grzegorz Zieliński
Czynniki  pozacenowe  wpływające  na  konkurencyjność  łańcucha  wartości  
usług  turystycznych

Grzegorz Zieliński
Standardy  akredytacyjne  w  obszarze praw  pacjenta  jako  niefinansowy  
generator  kreujący  zaufanie  do  usług  zdrowotnych

Marika Ziemba
Kryzys w strefie euro – geneza zjawiska

Bogusława Ziółkowska
Propozycje metodyki badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw i funkcjonowania organizacji wirtualnej


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału