do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

4/3

2012

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący,
prof. dr hab. Czesław Domański, prof. Halina Frydman, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG dr hab. Przemysław Lech

prof. dr hab. Ryszard Rutka, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

prof. dr hab. Stanisław Wrycza, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Renata Płoska (Zarządzanie)

 

 

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 


SPIS TREŚCI

FINANSE

Robert Dankiewicz
Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzanie ryzykiem utraty należności w okresach wahań koniunktury w gospodarce

Łukasz Dopierała
Zmiany zasad funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w latach 2009-2012

Paweł Galiński
Lokowanie wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
w latach 2008-2011

Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Determinanty wyboru opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – progresja a podatek liniowy

Dorota Kowalczyk
Zmiany w sieci bezpieczeństwa finansowego Polski po kryzysie finansowym

Wojciech Kozłowski
Udział środków unijnych w kształtowaniu struktury finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego

Olga Martyniuk
Ocena zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce
– wyniki badań empirycznych

INFORMATYKA

Dariusz Kralewski
Ład informatyczny w oparciu o normę ISO/IEC 38500

Jarosław Olejniczak, Bernard Kubiak
Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI)

Monika Woźniak
Lider IT a dylematy i wyzwania współczesnych przedsięwzięć IT

METODY ILOŚCIOWE

Dorota Banaszkiewicz, Olga Komorowska
Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych
i pełnosprawnych w Trójmieście

RACHUNKOWOŚĆ

Nelli Artienwicz
O symetrii i harmonii w rachunkowości

Michał Chalastra
Subsydiowanie skrośne a koncepcja True and Fair View

Małgorzata Cygańska, Joanna Dynowska
Uwarunkowania wdrożenia i wykorzystania budżetowania w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego

Barbara Gierusz
Konsekwencje alokacji podatku dochodowego w rachunku przyszłych wpływów
i wydatków

Jerzy Gierusz,
Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”

Beata Kotowska
Budżetowanie w małym przedsiębiorstwie – wyniki pilotażowego badania ankietowego

Jarosław Kujawski
Analiza progu rentowności portfela produktów przy wspólnych kosztach stałych

Sylwia Silska-Gembka
Rachunek przepływów pieniężnych jako istotny element sprawozdania finansowego jednostek realizujących usługi długoterminowe

ZARZĄDZANIE

Krystyna Dziworska, Lucyna Nowakowska
Narzędzia oceny opłacalności górniczych projektów inwestycyjnych – doświadczenia
i propozycje

Wiesław Golnau
Wybrane modele w teorii płacy efektywnej

Marek Ossowski
Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie

Krzysztof Szczepaniak
Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej

Elżbieta Wojnicka-Sycz
Innowacyjność jako czynnik rozwoju w województwie pomorskim

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału