do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

1/1

2013

 

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru

dr Paweł Antonowicz

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Skład i łamanie

Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Tomasz Białowąs

Rola nakładów na B+R w tworzeniu przewagi konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami wysokich technologii

 

Paulina Błaszkiewicz

Formy wsparcia MMSP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Kamila Brylska-Michałek

Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych dla rozwoju e-usług realizowanych przez MSP w Polsce w latach 2007-2013

 

Magdalena Brzozowska-Woś

Media społecznościowe a wizerunek marki

 

Bogumiła Bubiak

Koopetycja jako strategia budowania przewagi konkurencyjnej

 

Roman Chorób

Koopetycja w innowacyjnych strukturach integracyjnych

 

Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Koncepcja internetowego systemu wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie rolniczym w zakresie decyzji o zakupie sprzętu

 

Ewa Czyż-Gwiazda

Koncepcje pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji – zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności organizacji

 

Michał Dudziak, Ewa Szpakowska

Zarządzanie ryzykiem i niepewność  w  działalności  gospodarczej.  Podejmowanie  decyzji biznesowych

 

Joanna Dyczkowska

E-operator logistyczny – technologia cyfrowa w sektorze TSL

 

Sylwia Dyla, Agata Szeptuch, Danuta Zwolińska

Badanie proceso-wych, kulturowych i strukturalnych uwarunkowań zarządzania strategicznego w organizacjach

 

Piotr Dzikowski

Wpływ efektów wprowadzania innowacji na działalność przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce w latach 2011–2012

 

Monika Fiedorczuk

Systemy nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – geneza, podobieństwa, różnice, perspektywy

 

Krzysztof Adam Firlej

Cele i kierunki restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie

 

Marek Gola

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

 

Bartosz Góźdź

Przedsiębiorczość społeczna

 

Magdalena Grochal-Brejdak

Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce – przegląd wyników badań

 

Renata Karkowska, Katarzyna Niewińska

Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce

 

Agata Kaszuba

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii małych i średnich przedsiębiorstw

 

Justyna Kliombka-Jarzyna, Renata Borkowska

Bariery realizacji szkoleń współfinansowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Agnieszka Kłysik-Uryszek

Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych

 

Maria Knecht-Tarczewska

Formalno-prawne aspekty zarządzania projektami  inwestycyjnymi  dotyczącymi  budowy  centrów  handlowych

 

Kinga Korniejenko, Katarzyna Lichwa

Finansowanie kierunków zamawianych ze środków europejskich jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw z sektora MSP

 

Dariusz Kosiorek

Jakość  w  teorii  i  praktyce  zarządzania  organizacjami

 

Rafał Krawczyk

Autonomiczne grupy pracownicze jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem

 

Bożenna Kromer

Rozwój kompetencji jako podstawa zwiększania efektywności działalności organizacji

 

Marta Ewa Kuc, Wojciech Niemczyk

Rynek usług cloud computing – współczesne wyzwania, zagrożenia, trendy, perspektywy   

 

Małgorzata Kurleto

Współczesne oddziaływanie polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką

 

Marzena Ławniczak

Zarządzanie strategiczne jako czynnik determinujący wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji stosującej nowoczesne technologie w warunkach niepewności – studium przypadku firmy ABB Sp. z o.o.

 

Jacek Marcinkiewicz

Procesy globalizacji a poziom rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – model miękki

 

Piotr Mirowski

Finansowanie projektów wznoszenia wyciągów narciarskich leasingiem operacyjnym z opcją wykupu

 

Łukasz Narloch

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw – czy warto jej udzielać?

 

Tomasz Naruniec, Magdalena Raczyńska

Wsparcie unijne małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście realizacji dokumentów strategicznych województwa warmińsko-mazurskiego

 

Agata Nodżak

GPS w biznesie – wybrane aspekty prawne i ekonomiczne zastosowania narzędzi telekomunikacyjnych i informatycznych w przedsiębiorstwie na przykładzie Systemu Optymalizacji

 

Paulina Nowak

Regionalna polityka klastrowa szansą podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Mariusz Nyk

Mikroekonomiczne determinanty wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw

 

Luiza Piersiala

Nakłady inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

 

Aleksandra Radziszewska

Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich

 

Krzysztof Redlarski, Beata Basińska

Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych

 

Sylwia  Stachowska,  Agata  Zielińska

Budowanie  zewnętrznego  wizerunku  pracodawcy  z  wyboru  na  przykładzie  banku  Citi  Handlowy

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału