do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

 

1/2

2013

 

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru

dr Alicja Antonowicz

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Skład i łamanie

Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

SPIS TREŚCI

 

 

Paweł Antonowicz, Łukasz Szarmach

Teoria i praktyka funkcjonowania piramidy finansowej versus studium przypadku upadłości Amber Gold Sp. z o.o.

Marek Białkowski

Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Marta Cholewa-Wiktor

Ocena efektywności zarządzania szpitalem publicznym

Agnieszka Chwiałkowska

Monitorowanie mediów społecznościowych jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa

Justyna Fijałkowska

VAIC™ jako metoda pomiaru dokonań przedsiębiorstw

Edyta Gąsiorowska-Mącznik

Możliwości rozwoju MSP na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego

Stanisław Kaczyński

Konsolidacja, kooperacja czy konkurowanie – sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej i przetrwanie przedsiębiorstwa

Joanna Kaputa
Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku

Piotr  Kinas
Klastry  jako  narzędzie  internacjonalizacji  przedsiębiorstw

Paweł Laskowski

Fazy procedury likwidacyjnej funduszu inwestycyjnego – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda

Bartłomiej Mełges

Model G.O.L.E.M. – zwiększanie konkurencyjności organizacji poprzez koncentrację na zasobach ludzkich

Ireneusz Miciuła

Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw

Dorota Miłek

Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020

Ewelina Młodzik

Audyt  wewnętrzny  a  proces  zarządzania  ryzykiem

Witold Nowak

Kultura organizacyjna a przebieg procesu zmiany organizacyjnej – przegląd badań

Bartosz Orliński

Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji

Agnieszka Piasecka

Wdrożenie strategicznej karty wyników w szkole wyższej – studium przypadku

Żaneta Pietrzak

Wykorzystanie  budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwami  w  świetne  dylematów  ich  funkcjonowania i rozwoju

Agnieszka Piwowarczyk

Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej

Bogusz Przybysławski

Sposoby wyznaczania odpornych tras komiwojażera w przedsiębiorstwie

Tomasz Rokicki

Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu

Seweryn Spałek

Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach – zarys problematyki

Magdalena Kinga Stawicka

Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej – studium komparatystyczne lat 2005 i 2011

Piotr Strożek

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych – prognozy nieliniowe

Anna Szeląg-Sikora, Aneta Oleksy-Gębczyk

Grupy producenckie przykładem przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie

Agata Szyran-Resiak, Dariusz Paterek

Ocena jakości działalności marketingowej organizacji na przykładzie kopalni odkrywkowej piaskowca czerwonego

Renata Tanajewska, Bartosz Pawelczyk

Merchandising – aktywizacja przedsiębiorstwa  przez  sprzedaż.  Mierniki   wykonania   zobowiązania

Dorota Teneta-Skwiercz

Nowatorskie podejście do budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie hotelu Umi

Anita Marta Tkocz

Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego – szanse i zagrożenia

Sebastian Tomczak

Analiza wskaźników finansowych w sektorze produkcji żywności w Polsce w okresie 2000-2011

Joanna Turkiewicz

Otwarta innowacyjność przedsiębiorstw farmaceutycznych

Marcin Urbanek

Kształcenie zawodowe dla potrzeb praktyki – założenia a rzeczywistość

Arkadiusz  Wawiernia

Ryzyko  a  strategia  działania  przedsiębiorstwa

Agnieszka Wilczak

Determinanty rozwoju wymiany opartej na idei współkonsumowania

Magdalena Wiśniewska

Rola i znaczenie finansowania rozwoju MŚP z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie warmińsko-mazurskim

Radosław Witczak

Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw

Agnieszka Witwicka

Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym

Elżbieta Maria Wrońska

Wybrane zagadnienia transferu zysków przedsiębiorstwa na rzecz akcjonariuszy w formie dywidendy rzeczowej

Rafał Zbyrowski

Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami

Michał Zubek

Efektywność finansowa spółdzielczego podmiotu gospodarki społecznej gwarantem jej bytu społecznego?

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału