do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

          Zarządzanie i Finanse
          Journal of Management and Finance

        2/1

        2013

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru 2, cz. 1

prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz, dr Karol Śledzik

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Korekta, skład i łamanie

Olga Strzelec, Mariusz Szewczyk

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

SPIS TREŚCI

FINANSE

 

Agnieszka Alińska, Katarzyna Wasiak, Działania stabilizacyjne w obszarze bankowym w Unii Europejskiej

Grażyna Ancyparowicz, Rynek finansowy a wzrost polskiej gospo­darki

Adam Barembruch, Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi

Jan L. Bednarczyk, „Pułapka niskiej inflacji” a cel inflacyjny banku centralnego

Michał Buszko, Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych – perspektywa instytucji kredytujących

Tomasz Cicirko, Kierunki zmian standardów adekwatności kapita­ło­wej banków

Beata Domańska-Szaruga, Anna Maria Rak, Wykluczenie kredytowe jako istotny czynnik rozwoju instytucji parabankowych

Joanna Fila, Instytucjonalno-instrumentalne aspekty mikrofinansów na przykładzie mikrofinansowania Progress

Stanisław Flejterski, Współczesna bankowość a matematyka, socjologia i psychologia

Mateusz Folwarski, Kontrowersje wokół dyrektywy regulującej wynagrodzenia kadr zarządzających w sektorze bankowym

Dariusz Garczyński, Dobór kluczowych wskaźników ryzyka na potrze­by zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku

Maria Magdalena Golec, Rozwój sektora spółdzielczych kas oszczęd­nościowo-kredytowych

Marcin Gospodarowicz, Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku

Janina Harasim, Znaczenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku płatności

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji finansowej w Unii Europejskiej podczas globalnego kryzysu finansowego

Anna Iwańczuk-Kaliska, Zarządzanie płynnością śróddzienną w banku w ramach zewnętrznych rozwiązań systemowych

Krzysztof Jackowicz, Oskar Kowalewski, Łukasz Kozłowski, Too-big­-to-fail status and interest costs of banks. The evidence from Central European countries

Władysław Leopold Jaworski, Niewystarczająca rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju polskiej gospodarki

Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Jerzy Różyński, Jolanta Pochopień, Zmienność funduszy własnych a efektywność banków spółdzielczych

Jacek Karwowski, Czy należy zlikwidować parabanki?

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Długoterminowe finansowanie banków w Polsce. Postulaty regulacyjne

Krzysztof Kil, Bartosz Baraniecki, Analiza bezpieczeństwa finansowego banków w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej z wykorzysta­niem indeksu Z-score

Aneta Kłopocka, Procesy oszczędzania gospodarstw domowych – fakty, trendy, determinanty

Jan Koleśnik, Wpływ agencji ratingowych na bezpieczeństwo systemu bankowego

Dorota Korenik, Znaczenie społecznej odpowiedzialności banku w teorii i praktyce bankowej

Zbigniew Korzeb, Ocena fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym z wykorzystaniem wskaźników rentowności (ROAA, ROAE)

Anna Korzeniowska, Zmiany stopy oszczędności w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Błażej Lepczyński, Nowe regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności banków wobec zagrożeń związanych z finansowaniem portfeli kredytów mieszkaniowych w polskich bankach

Monika Marcinkowska, Kapitał relacyjny banku – próba konceptuali­zacji

Magdalena Markiewicz, Umiędzynarodowienie banków chińskich na przykładzie Industrial and Commercial Bank of China

Paweł Mikołajczak, Robert Skikiewicz, Wpływ zmian stopy procento­wej na poziom finansowania przedsiębiorstw kredytem bankowym

Paweł Niedziółka, Agencje ratingowe – instytucje wczesnego ostrzegania przed kryzysem czy podmioty destabilizujące rynki finansowe?

Adam Nosowski, Modelowanie zorientowane biznesowo a kapitał inte­lektualny banku

Agnieszka K. Nowak, Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej w wybranych bankach w Polsce

Małgorzata Olszak, Przyczyny zjawiska procykliczności w działalności bankowej

Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Źródła finansowania banków w Polsce – wybrane problemy

Leszek Pawłowicz, Unia bankowa – sukces czy klęska jednolitego rynku usług finansowych

Marta Penczar, Bariery szerszego wykorzystania instytucji upadłości kon­sumenckiej w Polsce

Przemysław Pluskota, Pożyczki grupowe jako główny element mikro­finansów

Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko, Rola banku centralnego w nadzorze makroostrożnościowym

Irena Pyka, Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego wobec przemian instytucjonalnych w strefie euro

Anna Rosa, Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce

Ilona Skibińska-Fabrowska, Rola banku centralnego w czasie kryzysu bankowego na przykładzie Banku Centralnego Islandii – wnioski dla Polski

Andrzej Sławiński, Dobiesław Tymoczko, Polityka makroostrożnoś­ciowa jako instrument ograniczania wykorzystywania przez banki krót­koterminowego finansowania hurtowego

Iwona Sobol, Liquidity Management Practices in Islamic Banking

Jan K. Solarz, Zarządzanie ryzykiem merit goods

Anna Szelągowska, Polityka niskich stóp procentowych a stan polskiej gospodarki

Marek Szturo, Realizacja strategii środowiskowych przez banki komercyjne

Karol Śledzik, Wykorzystanie macierzy generatorów wartości do oceny pozycji konkurencyjnej krajowych banków giełdowych w latach 2006-2011

Krzysztof Waliszewski, Kanały oddziaływania kryzysu finansowego na branżę doradztwa finansowego w Polsce

Jerzy Węcławski, Zarządzanie cenami usług bankowych

Grażyna Woźniewska, Czynniki wzrostu i wyzwania private banking

Justyna Zabawa, Ekogospodarka współczesnych banków jako przejaw realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu

Mariusz Zygierewicz, Zastosowanie kategorii aktywów ważonych ryzykiem w celu obliczania wymogu kapitałowego w bankach z tytułu ryzyka kredytowego

Helena Żukowska, Marian Żukowski, Refleksje nad rentownością sektora bankowego w Polsce

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału