do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

        Zarządzanie i Finanse
          Journal of Management and Finance

        2/2

        2013

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru 2, cz. 2

dr Olga Martyniuk, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Korekta, skład i łamanie

Kamila Recław, Andrzej Owsiany

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

 

Anna Bera, Bogusław Walczak,

Rola i zakres oceny eksperckiej w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

 

Renata Budlewska,
Podatkowe instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w Polsce

 

Elżbieta Bukalska,
Rentowność i płynność a dywidendy i wykupy akcji

 

Bożena Ciupek,
Znaczenie rozwiązań opodatkowania dochodów przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą dla ich gospodarki finansowej

 

Marek Czyż,
Szacowanie kosztu kapitału własnego metodą stopy dochodu z obligacji z premią za ryzyko

 

Zbigniew Dresler,
Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce

 

Bartłomiej Gabriel,
Pierwsze stadia venture capital na rynku polskim oraz europejskim

 

Maria Gorczyńska,
Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

 

Krzysztof Górka,
Ocena wybranych aspektów rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce na tle rozwoju rynku inkubatorów przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych

 

Józefa Monika Gryko,
Znaczenie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa w czasie globalnego kryzysu

 

Jolanta Iwin-Garzyńska,
Koszt nowego zewnętrznego kapitału własnego przedsiębiorstwa a idea neutralności podatków

 

Marta Kluzek,
Rozwiązania podatkowe wspierające innowacyjność

 

Agnieszka Kłysik-Uryszek,
Zagraniczna ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw

 

Przemysław Konieczka, Adam Szyszka,
Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykańskim

 

Julia Koralun-Bereźnicka,
Strategie kapitału pracującego w Europie analiza prawidłowości w krajach i grupach wielkościowych przedsiębiorstw

 

Jarosław Kubiak,
Polityka dywidend w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania

 

Anna Leszczyłowska,
Rozwój podatków ekologicznych w Unii Europejskiej w latach 2010-2012

 

Joanna Lizińska,
W poszukiwaniu przyczyn długookresowej reakcji cenowej po dokonaniu emisji IPO

 

Olga Martyniuk,
Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw rodzinnych w okresie spowolnienia gospodarczego

 

Tomasz Maślanka,
Zakłócenia metodologiczne w ocenie bieżącej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw

 

Bożena Mikołajczyk,
Pomiar i ocena innowacyjności MSP

 

Marcin Molo,
Inwestycje a rentowność przedsiębiorstw wyniki badań empirycznych

 

Magdalena Mosionek-Schweda,
Aktywność zagranicznych emitentów na małym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych

 

Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz,
Zarządzanie kapitałem obrotowym szpitali samorządowych w Polsce

 

Anna Pyka,
Hybrydowe modele PPP w warunkach gospodarki polskiej

 

Robert Siciński,
Wykorzystanie derywatów kredytowych do zabezpieczeń ryzyka kredytowego na polskim rynku

 

Joanna Sikora, Aldona Uziębło,
Innowacja w przedsiębiorstwie próba zdefiniowania

 

Piotr W. Staszkiewicz,
Mechanizm wczesnego ostrzegania firm inwestycyjnych

 

Artur Stefański,
Wartość rezydualna w ocenie efektywności inwestycji (z doświadczeń wybranych banków spółdzielczych)

 

Agnieszka Strzelecka,
Zadłużenie rolniczych gospodarstw domowych w regionie Pomorza Środkowego

 

Ewa Szafraniec-Siluta,
Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce ujęcie porównawcze

 

Joanna Szlęzak-Matusewicz,
Opłacalność obniżania stawek amortyzacji w przedsiębiorstwie

 

Joanna Świderska,
Kapitał equity wobec przedsięwzięć z zakresu technologii mobilnych i internetowych

 

Joanna Świerk, Angelika Banach,
Upadłość polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2012

 

Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski,
Ujawnianie i prezentacja informacji sprawozdawczej - analiza sprawozdania zarządu

 

Rafał Tuzimek, Michał Wrzesiński,
Struktura kapitału a opłacalność wybranych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie

 

Jacek Uchman,
Wypłaty dywidend w spółkach akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa

 

Mirosław Wasilewski, Tomasz Felczak,
Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej

 

Anna Wawryszuk-Misztal,
Należności i zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego

 

Monika Wieczorek-Kosmala, Joanna Błach,
Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej

 

Anna Wildowicz-Giegiel,
Rentowność a zdolność konkurencyjna sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Polsce

 

Paweł Witkowski,
Wpływ Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na decyzje finansowe przedsiębiorstw

 

Michał Wrzesiński, Rafał Tuzimek,
Efektywność transakcji wykupu lewarowanego

 

Mirosław Wypych,
Ekonomiczna wartość dodana w spółkach płacących dywidendy

 

Joanna Wyrobek,
Wpływ eksportu na cykl kapitału obrotowego netto spółek notowanych na GPW

 

Halina Zadora,
Relacje przedsiębiorstwo bank w odniesieniu do instytucji zaufania publicznego

 

Sławomir Zarębski,
Alternatywne formy wypłat inwestorskich w polityce dywidend spółek niepublicznych

 

Danuta Zawadzka,
Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego)

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału