do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 2/3

2013

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru 2, cz. 3

prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała, dr Paweł Galiński

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

 

Korekta, skład i łamanie

Jolanta Stecewicz, Maksymilian Biniakiewicz

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

Monika Banaszewska,
Wydatkowe reguły fiskalne jako składnik ram fiskalnych państw Unii Europejskiej

 

Krystyna Brzozowska,
Alternatywne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych

 

Maciej Cieślukowski,

Czy Wielkiej Brytanii nadal powinien przysługiwać rabat w obciążeniach na rzecz budżetu Unii Europejskiej?

 

Dorota Czykier-Wierzba,
Inicjatywa Jeremie w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2007–2013 i jej funkcjonowanie w Polsce

 

Ryta Dziemianowicz,
Raport tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej

 

Sławomir Franek,
Relacje między budżetem rocznym a wieloletnim planem budżetowym

 

Paweł Galiński,

Dochody i wydatki samorządu terytorialnego w Republice Irlandii

 

Małgorzata Gałecka,
Struktura i poziom dotacji celowych w dochodach samorządu terytorialnego

 

Barbara Grabińska,
Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego

 

Ewa Gubernat,
Ekonomiczne konsekwencje zmian systemu emerytalnego dla budżetu państwa w latach 2000–2010

 

Beata Guziejewska,
Źródła ryzyka w zarządzaniu finansami miasta na przykładzie Łodzi

 

Dagmara Hajdys,
Procedura i zakres wdrażania inicjatywy Jessica w Polsce

 

Małgorzata Magdalena Hybka,
Zadłużenie sektora finansów publicznych we Francji. Analiza przyczyn, skali i skutków

 

Marcin Jamroży,

Opodatkowanie transgranicznego leasingu ruchomości

 

Anna Eugenia Jarzęmbska,
Analiza finansowa nowo tworzonego kierunku studiów a biznesplan stosowany przez przedsiębiorstwa – podobieństwa i różnice

 

Lech Jędrzejewski,
Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców w PIT i CIT oraz jej skutki dla finansów jednostek samorządu terytorialnego

 

Aneta Kargol-Wasiluk,
Koncepcja fiscal governance w sektorze finansów publicznych – wnioski dla Polski

Angelika Kędzierska-Szczepaniak,
Prorodzinne rozwiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Krzysztof Kluza,
Wpływ zmian w ustawie o finansach publicznych na koszt finansowania samorządów

 

Magdalena Kogut-Jaworska,
Miejski wymiar polityki spójności Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 – implikacje dla polskich regionów

 

Agnieszka Krzemińska,
Podatki i opłaty lokalne jako instrumenty zasilania budżetów gmin

 

Katarzyna Kubiszewska,
Polityka antykryzysowa Bałkanów Zachodnich jako narzędzie walki ze skutkami globalnego kryzysu gospodarczego

 

Justyna Kujawska,
Wydatki na opiekę zdrowotną a wskaźniki zdrowotne na przykładzie wybranych państw OECD

 

Magdalena Ligus,
Trudno wymierne koszty zewnętrzne energetyki jądrowej

 

Edyta Małecka-Ziembińska,
Znaczenie fiskalne i efektywność egzekucji Służby Celnej w Polsce

 

Natalia Marska-Dzioba,
Zabezpieczenie społeczne i usługi przeznaczone na rzecz osób niepełnosprawnych – problem pomiaru poziomu wydatków publicznych

Jarosław Olejniczak,
Refleksje nad zasadnością funkcjonowania przyjętego modelu redystrybucji poziomej w polskich gminach w kontekście poziomu ich rozwoju na przykładzie gmin wiejskich

 

Przemysław Panfil,
Nowy kształt procedur ostrożnościowych i sanacyjnych – wnioski de lege lata

 

Piotr Podsiadło,
Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje w kontekście kryzysu gospodarki Unii Europejskiej

 

Marzanna Poniatowicz,
Finanse samorządu terytorialnego w warunkach niestabilnego otoczenia (na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich)

 

Magdalena Rękas,
Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej w Polsce w latach 2005–2011

 

Rafał Rosiński,
Zmiany płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej w obliczu kryzysu finansów publicznych

 

Jarosław Skorwider-Namiotko,
Wpływ absorpcji środków unijnych na potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

 

Katarzyna Stabryła-Chudzio,
Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata

 

Sebastian Susmarski,
Controlling działalności dydaktycznej oraz naukowo- badawczej jako instrument racjonalizacji gospodarki finansowej szpitali klinicznych

 

Tomasz Uryszek,
Wpływ kryzysu finansowego na strukturę zadłużenia publicznego krajów Unii Europejskiej

 

Artur Walasik,
Wpływ podatków na ryzyko działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Rynkowy mechanizm transmisji polityki podatkowej

 

Maria Węgrzyn,
System opieki zdrowotnej – finansowanie a dostępność do świadczeń. Wybrane zagadnienia

 

Katarzyna Wilk,

Strefy uprzywilejowane ekonomicznie motorem rozwoju Gospodarczego

 

Marcin Wiśniewski,
Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku jako podstawa limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – analiza dynamiczna

 

Radosław Witczak,
Zastosowanie metod szacowania podstawy opodatkowania jako sposobu przeciwdziałania oszustwom podatkowym w podatku od towarów i usług. Wybrane zagadnienia

 

Iwona Wojciechowska-Toruńska,
Nierównowaga budżetowa a wzrost gospodarczy

 

Katarzyna Wójtowicz,
Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w procesie osiągania stabilności fiskalnej JST

 

Adam Wyszkowski,
Metody estymacji tax expenditures w wybranych krajach

 

Krystian Zawadzki,
Publiczne a prywatne finansowanie wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

 

Magdalena Zioło,
Makroekonomiczne zależności pomiędzy inwestycjami publicznymi a wzrostem gospodarczym, deficytem i długiem publicznym

 

Wiesława Ziółkowska,
Potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału