do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

 

     Zarządzanie i Finanse
      Journal of Management and Finance

             2/4

             2013

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący, prof. dr hab. Czesław Domański,

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Said Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School; 

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe), 

dr Marek Ossowski (Rachunkowość), 

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru 2, cz. 4

prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, dr Błażej Lepczyński

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

 

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny. 

W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem 

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Korekta, skład i łamanie

Anna Herzog-Grzybowska

Mariusz Szewczyk

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

Urszula Banaszczak-Soroka,
Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa rynku papierów wartościowych w Polsce

 

Bogumiła Brycz, Marek Pauka,
Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie

 

Sławomir I. Bukowski,
Rynki finansowe a wzrost gospodarczy w wybranych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej

 

Piotr Czapiewski,

Wpływ ekspansywnej polityki pieniężnej na wyceny na rynkach akcji

 

Iwona D. Czechowska,

Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu

 

Monika Czerwonka, Aleksandra Staniszewska,
Miejsce daru i filantropii w ekonomii

 

Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski,
Stabilność parametru beta w okresie rynku byka i niedźwiedzia dla największych spółek warszawskiej GPW

 

Łukasz Dopierała,
Ocena działalności inwestycyjnej chilijskich multifunduszy emerytalnych po 10 latach ich funkcjonowania

 

Ewa Dziawgo,
Wpływ czasu wygaśnięcia na własność opcji kupna o uwarunkowanej premii

 

Ilona Fałat-Kilijańska,
Mechanizmy wspierania polskiego rynku venture capital. Postulaty zmian

 

Bożena Frączek, Krystyna Mitręga-Niestrój,
Funkcjonowanie walut alternatywnych na świecie – korzyści i zagrożenia

 

Jerzy Gajdka,
Cateringowe podejście do polityki dywidendy w warunkach polskiego rynku kapitałowego

 

Juliusz Giżyński, Ryszard Wierzba,
Funkcjonowanie euro jako waluty międzynarodowej w warunkach kryzysu gospodarczego

 

Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik,
Struktura czasowa zmienności kontraktów terminowych na VIX – modelowanie i własności prognostyczne

 

Bogna Janik,
Portfelowe społecznie odpowiedzialne strategie inwestycyjne

 

Piotr Jaworski,
Czynniki objaśniające ryzyka krajowych funduszy absolutnej stopy zwrotu

 

Michał Jurek, Rafał Rybacki,
Próba zastosowania teorii Leibensteina do analizy zachowań inwestorów na rynku kapitałowym

 

Bartosz Kabaciński,
Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu

 

Renata Karkowska,

Czy rynek repo może być przyczyną kolejnego kryzysu?

 

Anna Kasprzak-Czelej,
Możliwości dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych

 

Karol Marek Klimczak,

Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego

 

Ewa Kosycarz,

Zmiana sytuacji na rynku pracy na skutek kryzysu gospodarczego i działań zmierzających do jego złagodzenia

 

Katarzyna Kreczmańska-Gigol,
Perspektywy rynku windykacyjnego w Polsce – wyniki badań

 

Piotr Masiukiewicz,

Behawioralne kanały zarażenia kryzysem

 

Radosław Pastusiak,
Czynniki psychologiczne a skuteczność inwestycyjna na rynku kapitałowym

 

Maciej Pawłowski,

Znaczenie ocen ratingowych na rynkach obligacji korporacyjnych

 

Marcin Potrykus,
Rynek inwestowania w sztukę jako przykład inwestycji alternatywnej

 

Blandyna Puszer,
Kwity depozytowe jako instrument finansowania przedsiębiorstw krajów BRIC

 

Andrzej Rutkowski,
Premie za przejęcia na GPW w Warszawie w latach 2001–2011

 

Przemysław Sepielak, Krzysztof Borowski,
Zastosowanie modelu Svenssona w procesie modelowania krzywej dochodowości polskich papierów skarbowych

 

Małgorzata Solarz,

Działania inkluzyjne skierowane do ludzi młodych – podmiotów wrażliwych na wykluczenie finansowe

 

Kamila Stańczak-Strumiłło,
Uwarunkowania podażowe rozwoju funduszy inwestycyjnych w procesie decyzyjnym towarzystw funduszy inwestycyjnych

 

Magdalena Swacha-Lech,
Motywy oszczędzania w świetle badań sondażowych zrealizowanych we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych w okresie od 27 lutego do 1 marca 2013 roku

 

Monika Szmelter,
Tendencje na światowym rynku pochodnych instrumentów finansowych

 

Andrzej Szopa,
Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

 

Adam Waszkowski,
Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spółek do portfela inwestycyjnego

 

Ewa Widz,
Efektywność strategii long straddle w warunkach wysokiej zmienności indeksu WIG20

 

Ewelina Zielińska, Elżbieta Ostrowska,
Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych

 

Artur Zimny,
Międzynarodowe przepływy kapitału private equity


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału