do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

 

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 4/1

2013

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński – przewodniczący, prof. dr hab. Czesław Domański,

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru 4, cz. 1

dr Zdzisław Mokwa

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Skład i łamanie

Urszula Jędryczka

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

Jerzy Baruk,
Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji

 

Sylwia Białas, Joanna Litwin,
Satysfakcja z pracy i przejawy zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników spółki przemysłu stoczniowego. Studium przypadku

 

Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka,

Controlling procesowy w zarządzaniu organizacją

 

Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka,
Wykorzystanie „prawa dołka” w kierowaniu zmianą

 

Ewa Głuszek,
Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych – szanse i zagrożenia

 

Magdalena Grębosz,
Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich i marki co-brandingowej

 

Rafał Haffer, Aldona Glińska-Neweś,

Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji

 

Marta Juchnowicz,
Satysfakcja z pracy determinantą jakości kapitału ludzkiego oraz kapitału relacyjnego

 

Teresa Kraśnicka,

Innowacje a wyniki firm produkcyjnych

 

Beata Krawczyk-Bryłka,

Nadzieja na sukces jako atrybut przedsiębiorcy

 

Anna Kwiotkowska,

Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorczości akademickiej

 

Stefan Lachiewicz,

Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie

 

Marek Lisiński,
Współczesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu

 

Jolanta Opatowska,

Współdziałanie koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń w dążeniu do sukcesu organizacji

 

Zbigniew Malara,

Sukces przedsiębiorstwa a społecznie odpowiedzialne zarządzanie. Kontekst pracowniczy

 

Tomasz Markus,
Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym

 

Liliana Mierzwińska,
Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych

 

Zdzisław Mokwa,
Teoria i praktyka budowania zaufania międzyorganizacyjnego w zarządzaniu organizacją sieciową

 

Bogdan Nogalski, Jarosław Waśniewski, Róża Miklaszewska,
Outsourcing w holdingu – specyfika umowy o współpracy pomiędzy spółką-matką a spółką-córką jako warunek sukcesu firmy

 

Maja Sajdak,
Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa

 

Jan Skalik, Aleksy Strzelczyk,
Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi

 

Jan Skalik, Arkadiusz Wierzbic,
Niedostatki wiedzy menedżerskiej jako potencjalna przyczyna porażki przedsiębiorstwa typu start-up – analiza przypadku

 

Agnieszka Sopińska,
Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa

 

Seweryn Spałek,
Gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy projektowej w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce

 

Adam Stabryła,
Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa

 

Janina Stankiewicz, Marta Moczulska,
Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji (w świetle badań empirycznych)

 

Janusz Strużyna,
Wprowadzenie do konstrukcji założeń długookresowych badań nad zmianami organizacyjnymi w Polsce

 

Aleksandra Sus,
Kluczowe czynniki sukcesu współczesnych organizacji. Perspektywa innowacji

 

Marek Szarecki,
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji

 

Elżbieta Urbanowska-Sojkin,
Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa

 

Elżbieta Wojnicka-Sycz,
Narzędzia ICT wspierające proces innowacyjny

 

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska,
Koopetycja – strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału