do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

 

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 4/3

2013

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski);

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

dr Marek Ossowski (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru 4, cz. 3

dr Joanna Pioch, dr Renata Płoska

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Skład i łamanie

dr Joanna Pioch

 

Druk

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

Małgorzata Adamska-Chudzińska,

Zakłócenia motywacji do działania w warunkach  niepewności i ryzyka a zdolność organizacji  do przetrwania

Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz,
Koncepcja franczyzy jako strategii restrukturyzacji  zadłużenia upadłego przedsiębiorstwa — case study

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta  Sojka, Włodzimierz Szkutnik,
Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem

 

Leszek Bohdanowicz,
Polski model organów statutowych na tle rozwiązań europejskich — stan obecny i kierunki reform

Maria Czajkowska,
Niepewność — ryzyko — zaufanie, trójkąt  budo-wania status quo współczesnych organizacji

Tomasz P. Czapla,
Kompetencyjne podejście do budowania efektyw-ności realizacji projektów innowacyjnych w firmie

 

Katarzyna Dohn, Adam Gumiński,
Wykorzystanie Systemu Zarządzania Obiektami Wiedzy do wspomagania zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn

 

Anna Florek-Paszkowska, Piotr Cymanow,
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego

Łukasz Furman,
Ryzyko działalności przedsiębiorstw w świetle wybranych rozwiązań funkcjonującego w Polsce modelu fiskalnego

 

Magdalena K. Gąsowska,
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

 

Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek,
Model segmentowy bezzatrudnieniowego  wzrostu gospodarczego

 

Tomasz Dec, Jan Jeżak,
Bezpieczeństwo energetyczne kraju a procesy  restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego

Izabela Jonek-Kowalska,
Bezpieczeństwo energetyczne a racjonalność ekonomiczna w sektorze węgla kamiennego

Jerzy Kitowski,
Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstwa

 

Małgorzata Kołodziejczak,
Społeczno-organizacyjne aspekty ryzyka  w zarządzaniu projektami

 

Robert Kowalak,
Benchmarking jako metoda budowania wartości zakładów gospodarowania odpadami

 

Joanna Kuczewska,
Jednolity rynek europejski wobec przedsiębiorstw — bezpieczeństwo czy zagrożenie?

 

Anna Kwiecień, Katarzyna Żak,
Relacje z klientami w tworzeniu przewagi  konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 

Anna Lamek,
Kooperacja i konkurencja w konsorcjach gospodarczych

 

Maciej Malarski,
Zarządzanie ryzykiem projektów doradczych  w świetle normy ISO 31000

 

Monika Marcinkowska,
Władztwo korporacyjne w bankach — qui bono?

 

Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński,
Narzędzia informatyczne wspomagające  zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach  przemysłu budowy maszyn

 

Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska,
Innowacje przełomowe w modelu open innovation i ekonomii free revealing

 

Jacek Pasieczny,
Ryzyko w procesach restrukturyzacji

 

Joanna Pioch, 
Bezpieczeństwo energetyczne a zarządzanie wartością przedsiębiorstw

 

Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak,
Perspektywy rozwoju energetyki zeroemisyjnej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski

 

Benedykt Puczkowski,
Efektywność ekonomiczna kultur narodowych

 

Włodzimierz Rudny,
Globalne łańcuchy wartości: kto kreuje i kto  przejmuje wartość z innowacji

 

Paweł Skowron,
Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału