do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

3/1

2015

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Głowna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Said Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

 

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

 

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

 

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru

dr Dorota Ciołek, dr Paweł Galiński

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Korekta

Jerzy Toczek

Skład i łamanie

Mariusz Szewczyk

 

Druk

Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

Spis treści

 

FINANSE

Ewa Dziawgo,
Rynek opcji egzotycznych w Polsce

Jerzy P. Gwizdała,
Fundusze private equity jako źródło pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce

Dorota Kowalczyk,
Zmiany w europejskim nadzorze bankowym po kryzysie finansowym

Błażej Lepczyński, Marta Penczar,
Porównanie efektywności finansowej sektorów bankowych państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE

Piotr Masiukiewicz, Sylwia Morawska,
Regulacje rynku finansowego. Aspekty prakseologiczne

Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech,
Efektywność inwestowania na przykładzie spółek giełdowych z sektora energetycznego, paliwowego i surowcowego

Ewa Pośpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis,
Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie

Piotr Staszkiewicz,
Struktura geograficzna firm inwestycyjnych w wybranych krajach Europy Centralnej a handel algorytmiczny

Włodzimierz Rudny,
Modele biznesowe a proces tworzenia wartości w gospodarce cyfrowej

 

ZARZĄDZANIE

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Skórska, Jarosław Wąsowicz,
Zróżnicowanie sektora przedsiębiorstw w warunkach zmian strukturalnych i koniunkturalnych w Polsce w latach 2004–2013 – ujęcie ogólnokrajowe i regionalne

Leszek Bohdanowicz,
Struktury własnościowe spółek a rotacje prezesów zarządów – wyniki badań empirycznych

Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil,
Determinanty wynagrodzenia kadry zarządzającej bankami notowanymi na GPW w Polsce

Łukasz Furman,
Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Sławomir Jankiewicz,
Główne uwarunkowania wpływające na wartość przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej w Polsce

Jerzy Kitowski,
Rola kryterium rentowności w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa

Joanna Korpus,
Zasoby niematerialne a wartość rynkowa przedsiębiorstw rozwijających się poprzez fuzje i przejęcia

Mariusz Kudełko,
Czynniki determinujące rozwój krajowego sektora energetycznego – analiza wrażliwości

Sylwia Morawska, Przemysław Banasik,
Kształtowanie wartości wymiaru sprawiedliwości poprzez jego usieciowienie

Jerzy Paszkowski,
Przedsiębiorstwa średniej wielkości w gospodarce Polski

Leszek Pawłowicz,
Koncepcja usprawnienia zarządzania popytem na energię elektryczną w Polsce

Karol Śledzik, Adam Barembruch,
Zastosowanie syntetycznych miar do konstrukcji Mapy Pozycji Konkurencyjnej przedsiębiorstw w aspekcie wydatków na B+R i wyniku finansowego


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału