do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalno¶ć Naukowo Badawcza
O czasopi¶mie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcj±

 
Prace i Materiały Wydziału Zarz±dzania
Microsoft Word - a112 (tabele).doc

 

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 4/2

2015

 

 

 

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;
prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;
Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;
Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;
Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;
prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),
dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru

dr Dorota Ciołek

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

Korekta
Jerzy Toczek
Skład i łamanie
Mariusz Szewczyk

Druk
Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

Spis treści

FINANSE

 

Marta Chylińska, Paweł Miłobędzki,
Zależności między cenami kontraktów terminowych na miedź na Giełdzie Kontraktów Terminowych w Szanghaju

Ewa Czapla,
Powiązania krótkoterminowych i długoterminowych stóp procentowych Polski i strefy Euro  

Anna Lucińska,
Zastosowanie narzędzi regresji hedonicznej do oceny poziomu stopy zwrotu i ryzyka inwestycji na rynku malarstwa polskiego  

Sabina Nowak, Joanna Olbryś,
Zależności korelacyjne w szeregach stóp zwrotu spółek notowanych w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa,
Czy otwarte fundusze emerytalne były nieefektywne?  

METODY ILOŚCIOWE

Jacek Batóg,
Analiza wpływu kryzysów gospodarczych i zadłużenia publicznego na konwergencję dochodową w krajach Unii Europejskiej w latach 1993-2013 

Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz,
Ilościowa analiza skuteczności realizacji programu wsparcia bezrobotnych

Beata Jackowska,
Analiza kohortowa czasu istnienia mikroprzedsiębiorstw w Gdańsku  

Beata Jackowska, Teresa Plenikowska,
Ocena prawdopodobieństwa zgonu osób starszych w pierwszych latach pobytu w domu pomocy społecznej

Aneta Kłodzińska,
Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce

Tomasz Kopyściański, Tomasz Rólczyński,
Ocena trafności prognoz dochodów jednostek samorządu powiatowego w ramach wieloletniej prognozy finansowej

Justyna Kujawska, Aleksandra Kordalska,
Elastyczność dochodowa wydatków na opiekę zdrowotną w krajach europejskich

Lech Kujawski,
Zastosowanie danych o różnej częstotliwości w prognozowaniu makroekonomicznym na podstawie modeli dynamicznych

Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman,
Ocena wpływu wartości stałej Minkowskiego na możliwość identyfikacji struktury grupowej danych o wysokim wymiarze przy występowaniu wartości nietypowych 

Anna Sączewska-Piotrowska,
Identyfikacja determinant bogactwa dochodowego z zastosowaniem modelu logitowego

Karolina Sobczak,
Badanie kryteriów monetarnych konwergencji nominalnej w modelu DSGE nowej szkoły keynesowskiej

Tadeusz Trzaskalik,
Strategie optymalne i prawie optymalne w dyskretnym stochastycznym programowaniu dynamicznym

Katarzyna Walerysiak-Grzechowska,
Analiza głównych cech oczekiwań inflacyjnych konsumentów indywidualnych w Polsce w latach 2004–2014

Ilona Wrześniewska, Dorota Ciołek, Tomasz Zarzycki,
Modelowanie ekonomicznej wartości denitryfikacji jako jednej z usług ekosystemowych Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem WTP

RACHUNKOWOŚĆ

Edward Nowak,
Metody ilościowe w rachunku kosztów przedsiębiorstwa 

 

ZARZĄDZANIE

Jerzy Zemke,
Pomiar ryzyk projektu

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału