do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

 

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 2/1

2016

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing),

dr Dorota Ciołek, prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman (Metody ilościowe), prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),

dr hab. Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

Redaktorzy numeru

dr hab. Paweł Antonowicz, dr Joanna Litwin

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Korekta

Jerzy Toczek

Skład i łamanie

Mariusz Szewczyk

 

Druk

Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

SPIS TREŚCI

FINANSE

Agnieszka Bieńkowska,
Organizacje zarządzane controllingowo – wyniki badań empirycznych

MARKETING

Agnieszka Izabela Baruk,
Prosumpcja jako sposób na osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo

Jędrzej Strumiłło, Beata Wierzbicka,
Zmodyfikowana metoda Servqual jako narzędzie pomiaru satysfakcji klienta w procesach usługowych

ZARZĄDZANIE

Agata Austen, Maria Kotas,
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania strategicznego w ośrodkach pomocy spo­łecznej w Polsce – wyniki badań empirycznych

Sylwia Białas, Joanna Litwin,
Wpływ komunikacji wewnętrznej na poziom zadowolenia z pracy – wyniki badania w spółkach przemysłu stoczniowego

Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio,
Zwiększanie zasobów kompeten­cyj­nych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami

Agata Borowska-Pietrzak,
Uwarunkowania systemu motywowania pozamaterialnego pracowników wiedzy na przykładzie kancelarii prawniczej

Emilia Dobrowolska,
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego

Ewa Głuszek,
Sygnalizowanie reputacji kompetencji i reputacji charak­te­ru przedsiębiorstwa w kontekście zniekształcania oceny społecznej

Kazimierz Herlender, Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz,
Rola lidera w rozwoju klastra – studium przypadku

Katarzyna Januszkiewicz,
Kreatorzy sukcesu organizacji – zachowania organizacyjne pracowników w świetle badań empirycznych

Katarzyna Jasińska,
Sukces organizacji projektowej czy sukces projektu – identyfikacja kluczowych czynników sukcesu

Marta Juchnowicz,
Firmy samoangażujące – utopia czy biznesowy realizm

Maria Wanda Kopertyńska, Krystyna Kmiotek,
Zaangażowanie pra­cowników a sukces organizacji

Iwona Kubica,
Indywidualny aspekt adaptacji pracowniczej w między­narodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych

Anna Maria Lis, Ewa Romanowska,
Internacjonalizacja struktur ­klas­trowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych

Marek Lisiński,
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu

Alicja Miś,
Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami

Marta Najda-Janoszka,
Proces zawłaszczania wartości w perspektywie kompetencji dynamicznych organizacji

Lech Nieżurawski, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Joanna ­Nie­żurawska,
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces

Bogdan Nogalski, Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka- -Kozłowska,
Zawody radnych jako determinanta funkcjonującego modelu zarządzania zasobami finansowymi – na przykładzie gmin Warmii i Mazur

Bogdan Nogalski, Joanna Aleksandra Mikulska,
Komunikacja między instytucjami wdrażającymi Regionalny Program Operacyjny a efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych

Aleksy Pocztowski,
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce

Sylwia Przytuła,
Sukces ekspatriacji – perspektywa indywidualna i organizacyjna

Magdalena Rajchelt,
Opinia ekspertów branżowych o roli poszcze­gól­nych kategorii zasobów w budowaniu konkurencyjności SKOK-ów

Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska,
Zmiany nastawień kierowniczych w latach 1992–2015

Agnieszka Sopińska, Wioletta Mierzejewska,
Otwarte innowacje źród­łem sukcesu przedsiębiorstwa

Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska,
Studenci kie­runków menedżerskich wobec pracy ochotniczej (w świetle wyników badań)

Łukasz Sułkowski, Robert Seliga,
Uwarunkowania w osiąganiu sukcesu w zarządzaniu uczelnią wyższą w Polsce

Agnieszka Szpitter, Joanna Sadkowska,
Wykorzystanie macierzy VUCA do oceny ryzyka otoczenia projektowego

Ilona Świątek-Barylska,
Oblicza relacji pracownik–organizacja – wyniki badań empirycznych

Małgorzata Trenkner,
Doskonalenie procesów i ich uwarunkowania

Jolanta Walas-Trębacz,
Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa

Małgorzata Z. Wiśniewska,
Zastosowanie modelu doskonałości EFQM w szpitalach w świetle przeglądu literatury przedmiotu

Elżbieta Wojnicka-Sycz,
Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyj­na przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych

Anna Wójcik-Karpacz,
Orientacja przedsiębiorcza a sukces przedsię­biorstwa. Ustalenia literaturowe


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału