do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 2/2

2016

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing),

dr Dorota Ciołek, prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman (Metody ilościowe), prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),

dr hab. Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

Redaktorzy numeru

dr hab. Paweł Antonowicz, dr Joanna Litwin

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Korekta

Jerzy Toczek

Skład i łamanie

Mariusz Szewczyk

 

Druk

Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

SPIS TREŚCI

 

FINANSE

Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz,
Zmiany polskiego modelu organów statutowych spółek w kontekście tendencji występujących w krajach Unii Europejskiej

MARKETING

Edyta Tabaszewska-Zajbert,
Edukacja klienta w systemie zarządzania wiedzą – instrumentarium, korzyści i zagrożenia

ZARZĄDZANIE

Wioleta Dryl, Tomasz Dryl,
Kompetencje absolwentów uczelni wyższych z perspektywy ich przydatności na współczesnym rynku pracy

Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki,
Przedsiębiorczość, twórcza strategia oraz zatrzymywanie i przechwytywanie wartości jako filary sukcesu organizacji

Sylwia Flaszewska,
W kierunku doskonalenia zarządzania wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw wysokich technologii

Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych, Szymon Dziuba,
System 5S jako podstawa doskonalenia warunków i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Michał Igielski,
Narzędzia i zasady współpracy z zidentyfikowanymi pracownikami wiedzy w polskich przedsiębiorstwach

Agnieszka Jagoda, Tomasz Kołakowski,
Zespoły projektowe jako narzędzie integracji łańcucha dostaw – studium przypadku przedsiębiorstwa japońskiego

Kazimierz Jaremczuk, Anna Molter,
Idee formatywne w procesie dążenia do sukcesu organizacji

Magdalena Jerzemowska,
Przyczynek do poznania nadzoru korporacyjnego w Szwecji

Sylwester Marek Kania,
Zarządzanie różnorodnością w procesie budowania konkurencyjności organizacji

Tomasz Kawka,
Wynagrodzenia w środowisku wysokiej konkurencji zawodowej pracowników wiedzy na przykładzie zawodu prawnika

Barbara Kożuch,
Współczesne perspektywy rozwiązywania problemów zarządzania publicznego

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun,
Kulturowe warunki rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Anna Lipka,
Rezyliencja organizacji w warunkach cyberdyskredytacji – definicja i determinanty

Ewa Malinowska,
Jakość usług edukacyjnych uczelni wyższych w świetle badań własnych

Anna Mazurkiewicz,
Talent jako konfiguracja wzajemnie oddziałujących atrybutów – rozważania teoretyczne

Czesław Mesjasz,
Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne

Mieczysław Morawski,
Zarządzanie pracownikami wiedzy w przemysłach kreatywnych. Czynniki sukcesu

Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski,
Diagnozowanie stanu elastyczności przedsiębiorstwa wytwórczego sektora maszyn rolniczych

Katarzyna Piwowar-Sulej,
Kultura organizacyjna jako determinanta sukcesu organizacji zorientowanych na projekty – optyka specjalistów HR

Andrzej Pomykalski,
Zarządzanie procesem innowacji a sukces organizacji

Arkadiusz Potocki,
Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji

Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek,
Umiejętności i style uczenia się w zarządzaniu różnorodnością

Piotr Sliż,
Rola dojrzałości multiprocesowej sieci w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych – wyniki badań empirycznych

Alicja Smolbik-Jęczmień,
Akumulacja kapitału kariery jako istotny czynnik warunkujący osiągnięcie sukcesu w kształtowaniu własnej kariery zawodowej

Agnieszka Sokołowska,
Uwarunkowania implementacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie

Adam Stabryła,
Zdolność rozwojowa jako główna determinanta osiągnięć przedsiębiorstwa

Jan Stachowicz, Matylda Bojar,
Odpowiedzialne przywództwo jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych organizacji i regionów

Janina Stankiewicz, Marta Moczulska,
Interakcje społeczne prowadzące do koopetycji w organizacji w świetle teorii wymiany

Ewa Stańczyk-Hugiet,
Badania wielopoziomowe w zarządzaniu

Anna Starosta,
Grupy zasobów w fazach zarządzania antykryzysowego

Marzena Stor, Adam Suchodolski,
Istotność wybranych subfunkcji ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne w Polsce

Marek Szarucki, Justyna Bugaj,
Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji – próba typologii

Piotr Walentynowicz,
Bariery angażowania się pracowników w continuous improvement w przedsiębiorstwach w Polsce – wyniki drugiego etapu badań

Andrzej Piotr Wiatrak,
Innowacyjność w politykach Unii Europejskiej i ich wpływ na kierunki wspierania rozwoju organizacji

Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska,
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych

Grzegorz Zieliński,
Percepcja jakości obsługi klienta w obszarze rejestracji i poczekalni podmiotu leczniczego w ujęciu relacyjnym – studium przypadku

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału