do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

3/1

2016

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Said Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni
dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni
dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek, prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman (Metody ilościowe),

prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość), dr hab. Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

Redaktorzy numeru dr hab. Paweł Antonowicz, mgr Paulina Nogal-Meger

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003-2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego".

Korekta

Jerzy Toczek

Skład i łamanie

Mariusz Szewczyk

Druk

Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

SPIS TREŚCI

 

FINANSE

Teresa H. Bednarczyk, Anna Jańska, Beata Krzyszczak,
Funkcja kompensacyjna regresu na przykładzie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Juliusz Giżyński,
Wpływ działań jednorazowych na pozycje fiskalne krajów strefy euro

Witold Gradoń, Grażyna Szustak,
Wybrane determinanty wartości banku

Agnieszka Hajduk,
Wpływ tarcz podatkowych na strukturę kapitału przedsiębiorstwa na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Sławomir Jankiewicz,
Połączenia transgraniczne polskiej sieci energetycznej a kondycja i perspektywy rozwoju operatora systemu dystrybucyjnego

Jacek Lisowski, Krzysztof Łyskawa,
Idea związków wzajemności członkowskiej i funkcjonującej oferty reasekuracji w ubezpieczeniach dla branży wydobywczej w Polsce

Stanisław Kasiewicz,
Korzyści i koszty PSD 2 w świetle wyników badań

Jerzy Kitowski,
Rola kryterium zadłużenia w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa

Patrycja Kokot-Stępień, Patrycja Krawczyk,
Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej gmin województwa śląskiego w latach 2008-2014

Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech,
Ekonomiczne skutki zmian kursów walut - analiza ryzyka kredytów walutowych

MARKETING

Justyna Fijałkowska, Małgorzata Macuda,
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa poprzez zaangażowanie w działalność społecznie odpowiedzialną

Aldona Frączkiewicz-Wronka,
Budowanie relacji z interesariuszami a tworzenie wartości w partnerstwach publiczno-społecznych

ZARZĄDZANIE

Paweł Antonowicz, Piotr Skrzyniarz, Adam Stolarz,
Operacjonalizacja strategii organizacji przy wykorzystaniu Zrównoważonej Karty Wyników na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o

Agata Austen,
Kapitał społeczny w procesie współtworzenia usług publicznych

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Jarosław Wąsowicz,
NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training) - kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej

Przemysław Banasik,
Zaangażowany społecznie sąd

Alicja Byrska-Rąpała,
Geoetyka a koncepcja społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach sektora energetycznego

Robert Dmuchowski, Stanisław Szmitka,
Znaczenie klastrów w obniżaniu kosztów logistycznych. Metodyka kalkulacji korzyści

Kazimierz W. Krupa,
Alianse makroekonomiczne jako katalizator wzrostu roli kapitału społecznego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa (wybrane aspekty)

Marian Krupa,
Rola zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Pomiędzy kulturą konstruktywną a technopatologią

Mariusz Kudełko,
Korygowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych - ujęcie teoretyczne i empiryczne

 

 

 

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału