do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Zarządzanie i Finanse

Journal of Management and Finance

3/2

2016

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy BielińskiprzewodniczącyUniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Said Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz
Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek, prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman (Metody ilościowe),

prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość), dr hab. Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

Redaktorzy numeru dr hab. Paweł Antonowicz, dr Piotr Pisarewicz

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003-2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego".

Korekta

Jerzy Toczek

Skład i łamanie

Mariusz Szewczyk

Druk

Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 


SPIS TREŚCI

FINANSE

Błażej Lepczyński,
Konkurencja między agencjami ratingowymi jako czynnik wzrostu znaczenia ratingu w zarządzaniu wartością przedsię­biorstw

Piotr Pisarewicz,
Analiza wymogów i regulacji w zakresie tworzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentów bankowych w kontekście ochrony interesu klientów

Sebastian Skuza,
Propozycje zmian regulacyjnych w obszarze instru­mentu obligacji w kontekście realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzial­nego Rozwoju

Dariusz Urban,
Płynność obrotu akcjami spółki w kontekście wejścia ka­pitałowego państwowego funduszu majątkowego - przyczynek do ba­dań empirycznych

Małgorzata Wejer-Kudełko,
Wykorzystanie teorii interesariuszy w pro­cesie windykacji należności

METODY ILOŚCIOWE

Zbigniew Matyjas,
Strategie dywersyfikacji w polskich spółkach pu­blicznych w 2014 roku

Ewa Pośpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis,
Zastosowanie modeli empiryczno-indukcyjnych do wyceny wartości akcji

Łukasz Prysiński, Rafał Jóźwicki,
Wybrane aspekty dywersyfikacji źró­deł przychodu przedsiębiorstw

ZARZĄDZANIE

Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska,
Praktyka i polityka unijnych in­stytucji wobec przedsiębiorstw przeżywających trudności finansowe na przykładzie Polski

 

Paulina Nogal-Meger,
Wdrażanie regulacji prawnych w kontekście zasa­dy praworządności

Jacek Pasieczny,
Źródła patologii organizacyjnych

Renata Płoska,
Przemysł odzieżowy wobec problemu pracy dzieci

Adam Rudzewicz,
Zaufanie społeczne w otoczeniu przedsiębiorstwa

Paweł  Skowron, 
Zaufanie i ryzyko jego utraty jako determinanty współczesnych przedsiębiorstw

Anna Skórska,
Sektor high-tech jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w perspektywie 2020 roku

Karol Śledzik,
Asymetrie w procesie komercjalizacji patentu w warun­kach Ustawy Bayh-Dole'a: perspektywa publicznej uczelni wyższej

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału