do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdańskiego2 / 2003

ZARZĄDZANIE
PRZEDSIĘBIORSTEM

WYBRANE ASPEKTYWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
SOPOT 2003


Rada Programowa Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego:
dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG
dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG
prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka
prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba
dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

Recenzent:
dr hab. Franciszek Bławat, prof. nadzw. PG

Komitet Redakcyjny Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego:
dr Wiesław Golnau (przewodniczący)
dr Anna Adamczak, dr Tatiana Czerwińska
dr Tomasz Jurkiewicz, mgr Renata Płoska

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003

ISSN 0208- 4783
ISBN 83-88829-85-8


SPIS TREŚCI


ZARZĄDZANIE
Wiesław Golnau,
Struktura kosztów pracy w Polsce na tle krajów należących i kandydujących do Unii Europejskiej

Sergiusz Grzybek,
Metoda jako naczelna determinanta w architekturze sprawnego działania

Michał Hałaczkiewicz,
Zarządzanie projektami - perspektywy rozwoju

Piotr Walentynowicz,
Jarosław Szreder, Stan i perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce na przykładzie województwa pomorskiego

Krzysztof Zięba,
Kształcenie franchise-biorców: przykład fińskiego programu szkoleniowego

METODY ILOŚCIOWE
Andrzej Balicki, Ewa Wycinka,
Pomiar koncentracji na rynku ubezpieczeń życiowych

Janusz Gliński, Kamila Nowaczek,
Analiza komparatywna metod estymacji parametrów funkcji Törnquista

Ewa Majerowska,
Wartość narażona na ryzyko jako miara ryzyka inwestowania na przykładzie agresywnych funduszy inwestycyjnych

Kamila Najman,
Data mining w procesie wydobywania wiedzy ze zbiorów danych

Jerzy Ossowski,
Parytet stóp procentowych w teorii i rzeczywistości na przykładzie rynku walutowego w Polsce (cz. I)

MARKETING
Monika Boguszewicz - Kreft,
Wpływ komunikacji marketingowej na kształtowanie jakości usług postrzeganej przez słuchaczy szkół nauczania języków obcych (cz. I)

Jędrzej Strumiłło,
Dyferencjacja oferty usługowej - wybór strategiczny

Joanna Sadkowska-Bień,
Konkurencja na rynku ciepła - wybrane aspekty

FINANSE
Alicja Janusz,
Miejsce funduszy gwarancyjnych w instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa sektora finansowego w Polsce

Maria Jastrzębska,
Analiza sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego według województw w latach 1999-2002

Magdalena Jerzemowska,
Kształtowanie się japońskiego systemu finansowego

Bogdan Nogalski, Leokadia Roszkowska,
Analityczne myślenie a sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie zarządzania firmą

Mirosław Szreder, Ewa Węsierska,
Rozwój bancassurance na świecie i w Polsce - doświadczenia i perspektywy

INFORMATYKA
Dorota Buchnowska,
Trendy w rozwoju technologii informatycznej wspierającej realizację strategii CRM

Grzegorz Wapiński,
Czynniki perswazji w serwisach WWW

WYDARZENIA
Tadeusz Bołt,
Przemówienie wygłoszone na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 23 października 2003 roku, z okazji jubileuszu Prorektora Jerzego J. Kozubskiego

[Red.] Zapowiadana druga część artykułu prof. dr hab. Doroty Czykier-Wierzby ukaże się w kolejnym numerze "Prac i Materiałów WZ UG"

STRESZCZENIA


Dr Wiesław Golnau
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Struktura kosztów pracy w Polsce na tle krajów należących i kandydujących do Unii Europejskiej

Koszty pracy obejmujące ogół wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników można grupować na wiele sposobów. W klasyfikacji stosowanej do badań statystycznych w Unii Europejskiej wyróżnia się pięć zasadniczych elementów kosztów pracy:
- kompensaty na rzecz pracowników,
- koszty szkolenia pracowników,
- inne wydatki, takie jak: koszty rekrutacji pracowników, wydatki socjalne pokrywające koszty pośrednich korzyści pracowników i wydatki na ubrania robocze dostarczone przez pracodawcę,
- podatki opłacane przez pracodawcę z własnych środków na podstawie sum wypłaconych wynagrodzeń lub zatrudnienia,
- subwencje otrzymane przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników, które pomniejszają ogólną kwotę kosztów pracy.
Pomimo, że kraje należące i kandydujące do Unii Europejskiej znacznie różnią się pod względem wielkości kosztów pracy, wszystkie charakteryzują się podobną strukturą tych kosztów. Dominującą ich część stanowią kompensaty na rzecz pracowników. W ramach kompensat największe znaczenie mają wynagrodzenia. W Polsce udział tego składnika wynosił 76% kosztów pracy ogółem. Był to przeciętny poziom zarówno w stosunku do krajów Unii Europejskiej jak i krajów do niej kandydujących. Drugim istotnym składnikiem kosztów pracy są składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez pracodawców. Ten element kosztów pracy stanowił w Polsce 14% kosztów pracy ogółem, ma więc umiarkowane znaczenie w strukturze kosztów pracy. W Unii Europejskiej wprawdzie są kraje, w których udział ten jest niższy, ale są też kraje o dużo wyższym udziale. W gronie krajów kandydujących do Unii Europejskiej składki na ubezpieczenia społeczne z reguły kształtują się zaś na wyższym poziomie. Jedynie w Słowenii i na Cyprze ich udział w kosztach pracy ogółem jest niższy.

Structure of labour costs in Poland in comparison with EU Countries and Candidate Countries (Summary)

The term labour costs refers to the expenditure borne by employers in order to employ workers. They include compensation of employees, with wages and salaries in cash and in kind, employers social contributions, vocational training costs, other expenditures, taxes relating to employment regarded as labour costs, less any subsidies received. The content of the article has been divided into two parts. The first part concerns the classification of labour costs, the second, the structure of labour costs based on data from Community Labour Costs Survey for the year 2000.Dr Sergiusz Grzybek
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Metoda jako naczelna determinanta w architekturze sprawnego działania

O metodzie powiemy na ogół, iż jest to sposób postępowania, taki sposób mianowicie wykonywania czynu złożonego, polegający na określonym doborze i układzie jego działań składowych, a przy tym zaplanowany i stosowany wielokrotnie dla osiągnięcia celu. Tak rozumiana metoda zakłada występowanie dwóch bardzo istotnych jej aspektów, takich jak: samego instrumentu badawczego (narzędzia), oraz sposobu umiejętnego zastosowania tego instrumentu (środka) w praktycznym działaniu. Tedy też powiemy, że obok metody, także sprawca ją stosujący oraz dzieło stworzone pracą rąk jego, stanowią w głównej mierze o stopniu sprawnego działania i końcowym wyniku użytecznym. W teorii i praktyce funkcjonuje z powodzeniem cała masa różnorodnych metod, począwszy od tych najbardziej ogólnych zwanych zasadami, a kończąc na najbardziej szczegółowych, tj. technikach. Różnią się one zatem między sobą w technicznych szczegółach postępowania i w położeniu akcentu na różne elementy badanych zjawisk. Mimo to metoda nie może być zbyt ostro zarysowana, powinna natomiast wskazywać różne możliwe drogi czynów, dając maksimum szans powodzenia w rozwiązywaniu problemów przy aktualnym stanie wiedzy. Metoda podobnie jak produkt czy też organizacja żyje tak długo, jak długo jest stosowana i przynosi satysfakcjonujące pożytki, a tym samym przyczynia się do powodzenia w działalności organizacji. Na ogół przyjmuje się dwie fazy w cyklu życia metody. Najkrócej to ujmując, są to narodziny wraz z badaniem walorów metody, oraz rozprzestrzenianie się metody i jej stosowanie w przedsiębiorstwach. O tym zaś kiedy dana metoda zostanie wycofana z "obiegu" i zastąpiona inną, może tylko zmodyfikowaną, a może nawet całkowicie nową, zależy nie tyle od niej samej, co raczej od jej użytkowników i zmieniających się przecie warunków zarówno wewnątrz przedsiębiorstw jak i ich otoczeniu.

Method as a primal detrminant in architecture of efficient activity (Summary)

Method is a way of proceeding basing on defined selection and structure of its constituent actions and at the same time it is planned and applied frequently to gain the aim. Such understanding of method assumes two important aspects: an examination tool and an efficient use in practice. In theory and practice there are used many methods, starting from these very general and coming to these very detailed. The difference is in technical details of proceeding and in emphasising particular elements of examined phenomena. Method like product or organisation exists so long as it helps in achieving the measurable results. So, the method together with the doer and its work is a primal determinant in architecture of efficient activity.Mgr Michał Hałaczkiewicz
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Zarządzanie projektami - perspektywy rozwoju

W celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej przedsiębiorstwo jest zmuszone do stałego dokonywania zmian w sformułowanej strategii a także sposobie jej realizacji. Coraz większa konkurencja oraz rosnące wymagania klientów determinują prowadzone przez menedżerów poszukiwania najlepszych sposobów na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Koncepcja zarządzania projektami okazuje się być skutecznym narzędziem wdrażania strategii i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Klasyczne teorie zarządzania projektami zostały zdominowane przez spojrzenie na projekt jako jednostkowy, wyrwany z kontekstu przedmiot analizy, dodatkowo bardzo zuniwersalizowany. Stąd tak powszechne dążenie do np. wypracowania jednego standardu zarządzania projektami, hołdującego zasadzie "jeden rozmiar dla wszystkich". Jak dowodzą jednak badania, uniwersalne podejście do projektu jest daleko ograniczające i spłyca studia nad efektywnością zarządzania projektami. A zatem największym, obecnie, wyzwaniem staje się odpowiedź na pytanie jak zorganizować proprojektową organizację, która optymalnie wykorzysta projekty w celu wdrażania swojej strategii? Poruszone w artykule różne płaszczyzny dyskusji nad wybranymi aspektami project management wskazują jednoznacznie na konieczność modyfikacji dotychczasowego paradygmatu zarządzania projektami.

Project Management - the development perspectives (Summary)

Project Management should be recognized as a powerful tool helping organizations to introduce effectively their strategies and compete successfully on the market. A major new challenge in projectized industry will be how to organize project oriented companies that apply projects as their major business vehicles. However, that important perspective is often limited to effective management of single projects. The article shows a real need for widening the project management perspective to concern such a multi-project environment as important in the future. Another important conclusion is that project is not a project is not a project, therefore non-universal approach to project definition and its aspects should be apply.Dr Piotr Walentynowicz
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania i Marketingu
WSAiB w Gdyni,
Mgr Jarosław Szreder
Katedra Zarządzania i Logistyki
Wydział Zarządzania i Marketingu
WSZ w Słupsku

Stan i perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce na przykładzie województwa pomorskiego

W niniejszym artykule przedstawiona została problematyka stosunkowo nowej, ale bardzo ważnej koncepcji z punktu widzenia sprawności realizacji zadań samorządów terytorialnych, a mianowicie partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP). Partnerstwo publiczno - prywatne określić można jako długoterminową umowę między podmiotami publicznymi i prywatnymi, w wyniku których obydwaj wnoszą specyficzny wkład do wspólnego procesu świadczenia usług statutowych partnera publicznego. W artykule zostały omówione podstawowe formy i rodzaje współpracy pomiędzy partnerami na tle ogólnej charakterystyki tego typu przedsięwzięć. Natomiast głównym celem jest zaprezentowanie wyników badań nad stopniem znajomości problematyki i stanu zaawansowania procesów partnerstwa publiczno - prywatnego w gminach województwa pomorskiego. Wyniki pokazują, że istnieje akceptacja prowadzenia tego typu współpracy ze strony przedstawicieli gmin, z jednoczesną obawą co do zawierania poważniejszych kontraktów, z uwagi na brak doświadczeń i konkretnych wytycznych od strony uregulowań prawnych. Dlatego na podstawie opinii na temat stanu zaawansowania tego zjawiska w województwie pomorskim we wnioskach przedstawiono propozycje usprawnień i zalecane kierunki rozwoju partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce.

Condition and perspectives of development of PPP in Poland on basis of pomeranian province (Summary)

In this article there are presented problems of the public-private partnership (PPP). The main goal of the article is to present results of the researches of PPP knowledge in communities of pomeranian province. These results show that there is acceptance for this kind of cooperation from the point of view of communities but lack of experience and law regulations in this area causes that community representatives are afraid to conclude more serious contracts. On the ground of those results there are furthermore presented propositions of rationalization and directions of development for public-private partnership in Poland.Dr inż. Krzysztof Zięba
Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska

Kształcenie franchise-biorców: przykład fińskiego programu szkoleniowego

Artykuł omawia zagadnienia związane ze szkoleniem franchise-biorców, przywołując wyniki z realizacji dziesięciu pierwszych edycji Fińskiego Programu Szkoleniowego. W artykule scharakteryzowano pokrótce rynek franchisingu w Finlandii, kreśląc tym samym tło dla przedstawienia genezy, założeń i zasad funkcjonowania tego nowatorskiego programu. Wyniki początkowych edycji FPS jednoznacznie świadczą o tym, że franchise-biorców można z powodzeniem kształcić i że przedsięwzięcie takie jest korzystne także z punktu widzenia aktywacji zawodowej bezrobotnych i stymulowania rozwoju przedsiębiorczości. W dalszej części artykułu zostaje przedstawiony sektor franchisingu w Polsce. Bariery rozwoju franchisingu w Polsce są podobne do tych, które występują w Finlandii. Znaczne podobieństwa między obydwoma krajami wskazują, że program wzorowany na FPS mógłby odnieść sukces także w polskich realiach. Zapotrzebowanie na wykształconych franchise-biorców już w chwili obecnej przewyższa ich podaż, a rozmiar nierównowagi najprawdopodobniej powiększy się w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej. Remedium na ten stan rzeczy to kształcenie franchise-biorców nie tylko w ramach uniwersyteckich kursów przeznaczonych dla studentów, ale także w ramach programów skierowanych do obecnych, bądź przyszłych przedsiębiorców - takich jak FPS czy realizowany właśnie w Polsce program FEMENTRE.

Educating Franchisees: The Finnish Training Programme (Summary)

The article deals with the problem of educating franchisees. Some findings from the Finnish Training Programme are presented indicating a potential usefulness of similar programmes for the development of franchising activity. FTP is an absolute novelty in Europe as far as training of franchisees is concerned and it seems quite successful. Following the Finnish example appears as a necessary step strengthening the franchising sector of Polish economy, especially when facing the accession to the EU.Dr hab. Andrzej Balicki, prof. UG
Mgr Ewa Wycinka
Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Pomiar koncentracji na rynku ubezpieczeń życiowych

Polski rynek ubezpieczeń nie da się zaklasyfikować do jednego z kilku teoretycznych typów rynku, takich jak: idealna konkurencja, czysty monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol itd., nawet jeśli określimy jakiś margines ich pojmowania. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z monopolistyczną konkurencją (ang. monopolistic competition with product differentiation) lub oligopolem. Rodzi się pytanie: jak można rozsądnie mierzyć poziom monopolizacji (lub odwrotnie - konkurencyjności) tego rynku w fazie jego transformacji i jak interpretować możliwe wyniki? Generalna zasada jest prosta: decydujące znaczenie mają udziały w rynku poszczególnych firm i wszystkie proponowane mierniki opierają się w jakimś sensie na udziałach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie miar mogących posłużyć jako obiektywne kryteria oceny stopnia koncentracji rynków i zmian w koncentracji oraz własności tych miar. Miary te mają swoje wady i zalety i w zależności od celu w jakim badamy koncentrację pełnią one swe funkcje lepiej lub gorzej.

Measurement of concentration on life insurance market (Summary)

Polish insurance market can't be recognized as one of the theoretical types of markets, such as: pure competition, pure monopoly, monopolistic competition and so on. In economy we are often faced with a monopolistic competition with product differentiation or oligopoly. There is a question which measures apply to count the degree of market monopolization. There is a simple rule: the most important is market share and all of measures are in any way based on it. The purpose of this article is to describe a few measures that can be a satisfactory implement in studying a market concentration and its changes. These methods have multifarious advantages and disadvantages so they could be more or less useful in different market studies.Mgr Janusz Gliński
Katedra Ekonometrii
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
Mgr Kamila Nowaczek
Katedra Badań Rynku
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Analiza komparatywna metod estymacji parametrów funkcji Törnquista

Krzywe Törnquista stanowią grupę funkcji nieliniowych zarówno względem zmiennej jak i parametrów. Dotychczas w literaturze panuje przekonanie, że funkcje Törnquista mają poprawne uzasadnienie teoretyczne, ale ich zastosowanie w praktyce jest bardzo ograniczone ze względu na ich nieliniowość. Wielu autorów przytacza konkretne przykłady funkcji popytu typu Törnquista, ale niewielu pokazuje drogę, na której uzyskane zostały szacunki parametrów tych funkcji. W niniejszym badaniu zastosowano trzy metody estymacji parametrów funkcji Törnquista - metodę linearyzacji, metodę n-punktów oraz algorytm Gaussa-Newtona.

Comparative analysis of parameters` estimation method for the Törnquist function (Summary)

The paper describes non-linear Törnquist functions in practical experiment with use of statistical data. The purpose of this research is to provide an evaluation of three methods: the linearisation of parameters, the n-points method and the Gauss-Newton algorithm to find out the right one that best measures the relation between income and expenses. It is proved that Gauss-Newton algorithm is the most precise one.Dr Ewa Majerowska
Katedra Ekonometrii
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Wartość narażona na ryzyko jako miara ryzyka inwestowania na przykładzie agresywnych funduszy inwestycyjnych

Praca poświęcona jest ocenie ryzyka inwestowania za pomocą wartości narażonej na ryzyko (VaR). Przedstawiono ideę VaR oraz sposoby jej pomiaru za pomocą metody kowariancji i metod symulacji: symulacji historycznej i symulacji Monte Carlo. Następnie sprawdzono warunki stosowania metod wyznaczania VaR dla funduszy agresywnych funkcjonujących na rynku polskim oraz obliczono wartości narażone na ryzyko dla tychże funduszy wykorzystując dwie z omówionych metod. Otrzymane wyniki wskazują na konieczność doboru metody szacowania VaR w zależności od rozkładu wartości.

Value at risk as a measure of risk of investment on the example of the stock investment funds (Summary)

The paper presents a value at risk (VaR) as a measure of risk of investment. The idea and the methods of its calculation are presented. In particular method of covariance and simulations methods are described. Then using two methods VaRs for stock investment funds were calculated and compared using statictical tests. The results suggests that in order to calculate VaR it is necessary to take into account distribution of the analysed variable.Dr Kamila Najman
Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Data mining w procesie wydobywania wiedzy ze zbiorów danych

Widzimy coraz większe zainteresowanie procesem poszukiwania i wydobywania wiedzy, w tym analizą data mining, która pozwala na rozpoznawanie pewnych relacji, regularności, powiązań, korelacji, trendów pomiędzy elementami danych. W artykule scharakteryzowano i umiejscowiono technikę data mining jako pewien podproces, jądro większego procesu wydobywania wiedzy (knowledge discovery) z danych w celu wspierania procesu podejmowania decyzji. Jedno z podejść definiowania pojęcia data mining to przedstawienie tej techniki jako poszczególny etap całego, ogólniejszego procesu wzbogacania wiedzy o uzyskaną informację.

Data mining and knowledge discovery process (Summary)

Knowledge discovery is an interactive and iterative process. The process focuses on finding interesting patterns that can be interpreted as useful knowledge. It consists of six steps: 1) establishing the goals, 2) selection of data, 3) pre-processing and transformation data, 4) data mining, 5) evaluating and interpretation and 6) knowledge, introducing in life of knowledge. In this article data mining is presented as process or one from many steps of certain process, discovering interesting patterns in datasets that are useful in decision making.Dr hab. Jerzy Ossowski, prof. nadzw. PG
Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska

Parytet stóp procentowych w teorii i rzeczywistości na przykładzie rynku walutowego w Polsce (cz. I)

Celem artykułu jest przedstawienie i modyfikacja metod służących empirycznej weryfikacji teorii parytetu stóp procentowych. W pierwszej części artykułu, opublikowanej w niniejszym numerze w całości, omówiono wybrane problemy analizy ex-ante efektywności inwestycji finansowych dokonywanych przez inwestorów zagranicznych. Najpierw rozważono i zdefiniowano rachunkowe i ekonomiczne stopy zwrotu osiągane przez inwestorów zagranicznych na krajowym rynku papierów dłużnych. Wyznaczyło to podstawę do przedstawienia teorii parytetu stóp procentowych. W następnej kolejności przedstawiono mierniki ex-post służące ocenie efektywności inwestycji finansowych dokonywanych przez inwestorów zagranicznych. Na zakończenie tej części artykułu przedstawiono metody pomiaru rachunkowych i ekonomicznych stóp zwrotu na podstawie rocznych, kwartalnych i miesięcznych informacji statystycznych. W części drugiej (empirycznej) artykułu, która opublikowana zostanie w następnym numerze czasopisma, na podstawie danych statystycznych z lat 1993-2002, podane zostaną oszacowania potencjalnych rachunkowych stóp zwrotu hipotetycznych inwestorów amerykańskich i niemieckich, inwestujących na pierwotnym rynku bonów skarbowych w Polsce. W następnej kolejności zaprezentowane zostaną oszacowania potencjalnych ekonomicznych stóp zwrotu hipotetycznych inwestorów amerykańskich na rynku papierów dłużnych w Polsce. Na zakończenie scharakteryzowana zostanie procedura wyznaczania hipotetycznego kursu dolara amerykańskiego zapewniającego dotychczasowym inwestorom amerykańskim osiąganie zysku ekonomicznego z tytułu dokonywania inwestycji na rynku papierów dłużnych w Polsce.

The interest rate parity in theory and in reality on example of polish currency market (Summary)

The purpose of this paper is to present and modify methods for empirical verification of the interest rate parity hypothesis. Some chosen problems of ex ante analysis of foreign financial investment efficiency are discussed in the theoretical part of this article published above. In the first step there are defined and considered accounting and economic rates of return (profit) from investments into financial securities. Based on those notions the interest rate parity hypothesis is presented. In the second step of the theoretical part of the paper, there are defined and discussed ex post measures of foreign financial investment efficiency due to verify interest rate parity hypothesis. In the end of theoretical part of this article there are presented measures of ex post accounting and economic rates of investments for annual, quarterly and monthly statistical data. In the empirical part of this paper, which will be published in the next issue of this journal, in the first step some potential results of accounting rates of return of hypothetical American and German investors who invested into Polish treasury bills market will be considered. In the second step of that part of the article there are going to be considered potential economic rates of return of American hypothetical investors into Polish financial instruments.Dr Monika Boguszewicz - Kreft
Katedra Badań Rynku
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Wpływ komunikacji marketingowej na kształtowanie jakości usług postrzeganej przez słuchaczy szkół nauczania języków obcych (cz. I)

Jakość usług uznawana jest za centralny problem marketingu usług. W nowoczesnym podejściu do jakości, podobnie jak w marketingu, kluczową rolę odgrywa klient i zaspokojenie jego potrzeb, rynek jest bowiem miejscem ostatecznej i decydującej weryfikacji usługi. Rola komunikacji marketingowej przejawia się w jej znaczącym wpływie na całkowitą jakość usług edukacyjnych postrzeganą przez klienta. Komunikacja zewnętrzna, wizerunek przedsiębiorstwa i słowo mówione wywołują określone oczekiwania klientów, natomiast komunikacja w czasie spotkania usługowego jest ważnym elementem wpływającym na odbiór jakości doświadczanej usługi. Komunikacyjne aspekty jakości usługi są ze sobą ściśle powiązane. Wizerunek wzmacnia skuteczność działań komunikacyjnych. Jeżeli jest pozytywny, wpływa na efektywniejsze oddziaływanie komunikacji i rekomendacji osobistych. Jeżeli jest negatywny, działa przeciwnie. W przypadku jakości doświadczanej wizerunek działa jak filtr. Jeżeli jest dobry, daje zwiększony margines tolerancji dla potknięć w jakości oferowanej usługi edukacyjnej. Jeżeli jest zły, wzmaga czujność i nieprzychylne odczucia klienta wobec uchybień usługodawcy. Na wizerunek przedsiębiorstwa edukacyjnego największy wpływ mają interakcje kupujący-sprzedający i rekomendacje osobiste. Tradycyjne działania marketingowe mają tylko marginalne znaczenie. Słowo mówione, z jednej strony, ze względu na swój olbrzymi wpływ, może znacznie zmniejszyć efektywność lub nawet zniweczyć przedsięwzięte przez przedsiębiorstwo działania komunikacyjne. Z drugiej strony pozytywne opinie, będące efektem dobrej jakości postrzeganej przez klienta i interaktywnej komunikacji, czynią masową komunikację mniej konieczną. Rola komunikacji interaktywnej jest zatem kluczowa zarówno dla pozyskania lojalnych klientów, jak i zdobycia nowych, dzięki pozytywnemu słowu wypowiadanemu przez tych pierwszych. Badania przeprowadzone w usługach edukacyjnych potwierdziły zależność pomiędzy stopniem postrzeganej jakości przez klientów a ich skłonnością do rekomendowania usług innym ludziom. Przeprowadzone badania wykazały wpływ komunikacji marketingowej na szereg aspektów jakości usług świadczonych przez szkoły nauczania języków obcych. Stwierdzono zależność pomiędzy sposobami przekazywania celów i strategii szkoły jej pracownikom (działania z zakresu komunikacji wewnętrznej) a właściwym odbiorem przez nich tych treści. W badaniach wystąpiła dodatnia zależność pomiędzy oceną jakości usług przez słuchaczy a ich możliwością wypowiedzenia się w kwestiach dotyczących zajęć i odczuwaniem przez nich zainteresowania tymi opiniami ze strony pracowników szkoły. Jednakże tylko nieco ponad połowa słuchaczy pozytywnie oceniała sytuację w dwóch wyżej wymienionych kwestiach. Jest to zapewne rezultat tego, że najczęściej stosowane metody badania opinii słuchaczy na temat jakości usług, czyli ankiety, rozmowy ze słuchaczami lub ich rodzicami zastosowano tylko w niecałej połowie badanych szkół, przy czym obydwie metody - w dwóch szkołach.

An influence of marketing communication on the quality of the services perceived by the foreign language school learners (Summary)

The first part of the article is the result of literature studies. The concept of a total perceived quality has been defined and the factors that influence it have been discussed. An analysis of relations between marketing communication and quality of services is the next thing. The scientific part of the article has been prepared based on the results of interviews with headmasters and inquiries made among the learners and the teachers of the foreign language schools. The researches prove that there exists an influence of marketing communication on a range of aspects connected with the quality of services offered by the foreign language schools. During the researches there appeared a positive relationship between evaluation of service quality from the learners side and a given opportunity to comment on the classes and, finally, the awareness of interest in their opinion from the personnel side.Mgr Jędrzej Strumiłło
Katedra Badań Rynku
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Dyferencjacja oferty usługowej - wybór strategiczny

Praca skupia się na problematyce stosowania strategii dyferencjacji w usługach. W świetle rosnącej konkurencji w usługach oraz coraz większych wymagań klientów kluczowym staje się wybór odpowiedniej strategii. Wybór strategii różnicowania pozwala firmom unikać otwartego konkurowania cenami lub kosztami. Podstawowymi problemami pracy są:
- istota strategii dyferencjacji, - uwarunkowania stosowania ww. strategii.
Ponadto w referacie przedstawiono możliwe ścieżki wyboru strategii dyferencjacji wraz z przedstawieniem możliwości (lub trudności) stosowania poszczególnych rozwiązań.

The differentiation strategy of services (Summary)

The paper focuses on the differentiation strategy of services. In the light of the increasing competition this strategy is a way of gaining competitveness on the market by providing a unique range of services for consumers. At the same time it allows to avoid cost and price competition. The paper deals with the following problems:
- description of the essence of service differentiation
- determinants of applying differentiation strategy in services.Mgr Joanna Sadkowska-Bień
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Konkurencja na rynku ciepła - wybrane aspekty

Od początku lat 90-tych, wraz z narodzinami gospodarki rynkowej w polskich przedsiębiorstwach energetyki cieplnej oraz w ich otoczeniu zachodzą dynamiczne zmiany. Pomimo, iż działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych wykazuje cechy monopolu naturalnego, to postępująca liberalizacja rynku energii spowodowała, iż podmioty te stanęły przed koniecznością podjęcia walki konkurencyjnej z przedsiębiorstwami oferującymi odbiorcom ogrzewanie za pomocą konkurencyjnych nośników ciepła. Dla polskich spółek ciepłowniczych najpoważniejszym konkurentem są obecnie zakłady gazownicze oferujące klientom oprócz produktu o wysokiej jakości i na atrakcyjnym poziomie cenowym również możliwość uniezależnienia się od centralnego sytemu dostaw. W artykule podstawowe mechanizmy konkurencji na rynku ciepła zostały przedstawione na tle głównych trendów charakteryzujących rynek ciepłowniczy w Polsce. Podjęto również próbę określenia kluczowych determinant warunkujących działania konkurencyjne w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. W Polsce, z gamy przesłanek decydujących o wyborze nośnika ciepła takich jak komfort użytkowania, wpływ na środowisko naturalne, odbiorcy najczęściej kierują się kosztem danego nośnika. Dlatego też, w trzeciej części artykułu przedstawiono przykładowe porównanie kosztów ogrzewania za pomocą nośników alternatywnych takich jak gaz ziemny, olej opałowy, energia elektryczna i propan. Artykuł kończy prezentacja możliwych scenariuszy rozwoju rynku ciepła uwzględniająca doświadczenia innych krajów europejskich wraz ze wskazaniem na potencjalny scenariusz rozwoju tego rynku w Polsce.

Competitiveness in heat market - selected aspects (Summary)

Though functioning of the polish DHE-s is characteristic of a natural monopoly, the liberalization of energy markets caused that the DHE-s had to start competing with other companies offering competitive heat carriers to the clients. Currently the most dangerous competitor to the polish DHE-s are gas companies which provide their customers with the high quality product which is not only price attractive but also allows the clients to get independent of the central heat source. In this paper the basic competition drivers in the heat market were described. The presentation was carried out in the light of the main trends characteristic of the district heating market in Poland.Dr Alicja Janusz
Katedra Finansów i Rachunkowości
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Miejsce funduszy gwarancyjnych w instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa sektora finansowego w Polsce

Fundusze gwarancyjne to wyodrębnione zasoby kapitałowe, tworzone w celu przejęcia przyszłych zobowiązań dłużników wobec wierzycieli. Główną przesłanką ich tworzenia jest ochrona konsumenta usług finansowych. Celem niniejszego opracowania było wskazanie miejsca funduszy gwarancyjnych w instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa finansowego sektora finansowego w Polsce. Realizacji tak sformułowanego celu posłużyła prezentacja struktury sieci bezpieczeństwa sektora finansowego w Polsce oraz umiejscowienie w niej funduszy gwarancyjnych, poprze wskazanie zakresu uprawnień nadanych tym instytucjom, ich organizacji oraz powiązań z innymi elementami sieci bezpieczeństwa.

The place of guarantee funds in the institutional network of financial sector safety in Poland (Sumary)

Guarantee funds are the selected capital resources, created in order to take over the future liabilities of debtors towards their creditors. The main reason for their creation is to protect consumers of financial services. The objective of the hereby study is to point to the place of guarantee funds in the institutional network of the financial sector safety in Poland. The goal was carried out by means of presenting the network structure of the financial sector safety in Poland and placing the guarantee funds in it by pointing to the range of authority granted to these institutions, their organisation and relationship with other elements of the safety network.Dr Maria Jastrzębska
Katedra Finansów
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Analiza sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego według województw w latach 1999-2002

Wielkość zasobów finansowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) zależy od czynników zewnętrznych (niezależnych od JST) oraz wewnętrznych (zależnych od JST). Do pierwszej grupy czynników można zaliczyć: wielkość i położenie JST, zasady podziału zadań i środków publicznych pomiędzy centralne i samorządowe organy władzy i administracji publicznej, zakres samodzielności finansowej JST. Natomiast do czynników wewnętrznych można zaliczyć poziom aktywności JST w zakresie pozyskiwania dochodów budżetowych, w tym przede wszystkim kształtowania źródeł dochodów własnych (dochody podatkowe, dochody z majątku i działalności gospodarczej i dochodów transferowych (dotacji celowych, subwencji ogólnych) oraz dochodów z bezzwrotnych i zwrotnych pozabudżetowych źródeł finansowania. Ponadto ważną rolę odgrywa sytuacja polityczna w danej JST, wpływając na podejmowane decyzje budżetowe i sprawność funkcjonowania JST. Do czynników wewnętrznych niewąpliwie należy także zaliczyć jakość zarządzania finansami JST. W latach 1999-2002 jednostki samorządu terytorialnego z pięciu województw, tj. mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego, gromadziły i wydatkowały średnio ponad 50% środków publicznych będących w dyspozycji JST ogółem. W tych też województwach wysoki był udział dochodów własnych i wydatków inwestycyjnych w strukturze dochodów i wydatków ogółem, co świadczy o ich zamożności i większym zakresie samodzielności finansowej oraz większych możliowściach rozwoju. Jednostki samorządu terytorialnego z tych województw charakteryzowały się również dominującym udziałem pod względem poziomu deficytu i udziału w strukturze zobowiązań JST, jak również poziomu relacji zobowiązań ogółem do dochodów ogółem. Terytorialne zróżnicowanie sytuacji finansowej JST jest zjawiskiem trwałym, a zmniejszenie zróżnicowania regionalnego w Polsce jest kwestią kilku dekad i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie przyniesie od razu efektów w tym zakresie.

The regional diversity of the territorial self-government units in Poland according to their fincial sources in the period of 1999-2002 (Summary)

The territorial self-government units differs between themselves according to the financial sources which they are able to colet and spend. It depends on several conditions wich might be divided into two groups. Firs of all there are factors what the territorial self-governmnet units are independent and dependent on.Dr hab. Magdalena Jerzemowska
Katedra Analizy Ekonomicznej
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Kształtowanie się japońskiego systemu finansowego

Celem opracowania jest prezentacja zmian japońskiego systemu finansowego od połowy dziewiętnastego wieku do czasów współczesnych. Oceniane epoki wyróżniono według klasyfikacji prezentowanych w adekwatnej literaturze. Omówiono zaibatsu i keirestu i ich implikacje dla systemu finansowego omawianego kraju. Starano się również wskazać najważniejsze przyczyny kryzysu, w którym znalazła się Japonia i podejmowane próby wyjścia z niego.

Development of the Japanese Financial System (Summary)

The aim of the paper is to describe the changes which have taken place in the Japanese financial system from the middle of the nineteenth century up to the early years of the twenty first century. The development of the financial system under the rule of each of the Japanese Emperors is outlined, with particular attention paid to the crucial periods immediately before and after the Second World War. The influence of the financial system on valuation is also pointed out. The important contributions made by the Zaibatsu and the Keiretsu are also discussed. Finally, the roots of the current crisis afflicting Japan are identified, along with possible solutions that would allow Japan to recover its former economic prowess.Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Mgr Leokadia Roszkowska*
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

Analityczne myślenie a sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie zarządzania firmą

Celem artykułu jest ukazanie roli jaką w procesie podejmowania decyzji pełni właściwe i wszechstronne przygotowanie menedżera. Punkt pierwszy eksponuje wymagania nowoczesnego zarządzania, przed jakimi staje menedżer podejmujący decyzje. Musi on działać na granicy pewności i niepewności, mając do dyspozycji nowoczesną wiedzę, informację i technikę. Musi też posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje psychofizyczne. W punkcie drugim omówiony został wpływ myślenia analitycznego decydenta na zmianę sposobu zarządzania. Dobry menedżer powinien posiadać wiedzę z zakresu analizy finansowej. Wiedza ta stanowi podstawę racjonalnego rozwiązywania problemów, a rozwiązania te umożliwiają dokonywanie wyborów decyzyjnych. Trzeci punkt wskazuje sprawozdawczość, jako główny element informacji niezbędnych do podejmowania decyzji gospodarczych. Punkt czwarty zajmuje się wiarygodnością sprawozdań finansowych. Zaś punkt piąty jest podsumowaniem niniejszej pracy z jednoczesnym uwypukleniem rewizji sprawozdań, jako narzędzia samokontroli decyzji menedżera, co zapewnia "zdrową" podstawę procesu decyzyjnego.

Analytical thinking - financial statements and their revision in the process of enterprise management (Summary)

The aim of the article is to show the role of proper and wide management preparation in making decision process. In the article following problems are discussed:
- key managerial qualification and predispositions
- influence of analytical thinking on the changes of doing business
- financial statements as the main information source for the managerial decisions
- reliability of the financial statements
- financial statements revision as the tool of managerial decisions self- control.Dr hab. Mirosław Szreder, prof. UG Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański Mgr Ewa Węsierska*
Katedra Finansów
Szkoła Główna Handlowa

Rozwój bancassurance na świecie i w Polsce - doświadczenia i perspektywy

W ostatnich latach coraz więcej firm bierze udział w procesach konsolidacyjnych. Przedsiębiorstwa łączą się, tworzą nowe instytucje, przejmują lub są przejmowane przez inne firmy. W szczególności, zjawisko to dotyczy podmiotów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, co określa się powszechnie terminem bancassurance. W artykule ukazano przykłady tworzenia i funkcjonowania tego typu związków, zwłaszcza na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zakończeniem opracowania jest próba zastanowienia się nad szansami istnienia grup bankowo - ubezpieczeniowych na rynkach finansowych w przyszłości.

Development of bancassurance on international and Polish financial markets - experience and perspectives (Summary)

It is observed that an increasing number of companies take part in consolidation processes over the last several years. New enterprises are established, they create new firms, they take over or they are taken over by other companies. Especially, this phenomenon concerns entities from banking and insurance sectors, which is commonly defined as bancassurance. This paper presents some examples of creating and functioninig this type of connections, mainly in Poland and in the European Union. The last part of the article is an attempt of thinking about perspectives of existing financial conglomerates on the financial markets in the future.Mgr Dorota Buchnowska
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Trendy w rozwoju technologii informatycznej wspierającej realizację strategii CRM

Ogromne zmiany jakie zaszły w ciągu ostatniej dekady w sytuacji rynkowej na całym świecie spowodowały, że do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej nie wystarczy już informatyzacja przedsiębiorstwa w postaci systemu ERP. Narastająca konkurencja, globalizacja gospodarki, szybko zmieniające się potrzeby klienta oraz skrócenie cyklu życia produktu zaowocowały poszukiwaniem nowych sposobów umożliwiających firmom istnienie i skuteczne konkurowanie na rynku. W efekcie pojawiła się nowa koncepcja w świecie biznesu, znana pod nazwą Zarządzanie relacjami z klientami (ang. Customer Relationship Management). Celem artykułu jest scharakteryzowanie oprogramowania wspierającego realizację strategii CRM w przedsiębiorstwie oraz omówienie ewolucji tej klasy aplikacji. W opracowaniu zaprezentowano również aktualne tendencje rozwojowe technologii informatycznych w tym zakresie.

Trends in Customer Relationship Management applications (Summary)

CRM is a business strategy to create and sustain long-term, profitable customer relationships. Successful CRM initiatives start with a customer-centric business philosophy and have to be supported with appropriate IT systems required to turn strategy into business. The paper describes an evolution of CRM software and emerging CRM market trends.Dr Grzegorz Wapiński
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Czynniki perswazji w serwisach WWW

Artykuł jest próbą zastosowania nowego kierunku badań w zakresie interakcji człowiek - komputer zaproponowanego przez B. J. Fogga. Kierunku, nazwanego przez jego autora captology, wychodzącego z założenia, że komputer może być czynnikiem perswazji na trzy sposoby:
- jako narzędzie;
- jako środek przekazu;
- jako środek przekazu;.
Te trzy kategorie stanowią punkt wyjścia do dalszych analiz funkcjonowania komputerów w stosunkach społecznych. Jako przykłady oddziaływań perswazyjnych zostały przedstawione następujące trzy cechy serwisów WWW:
- architektura informacji;
- kreowanie społeczności;
- atrakcyjność serwisu.

Persuasive factors of WWW services (Summary)

The paper is an attempt to apply captology, a new concept in HCI research to the analysis3 of WWW services. A general idea of captology - computers as tools, as media and as social actors had been presented. The final chapter consists of the basic analysis of three attributes of WWW services: information architecture, user community creation and attractiveness.* Pani mgr Leokadia Roszkowska jest doktorantką prof. zw. dr hab. Bogdana Nogalskiego.
1 Pojecie to sformułowano w: [Czym odznaczają się najskuteczniejsi menedżerowie, 2002].
* Mgr Ewa Węsierska jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału