do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdańskiego
Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu2/ 2004

UWARUNKOWANIA ROZWOJU
I WZROST KONKURENCYJNOŚCI
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO


SOPOT 2004


Rada Programowa
Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego:
dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG
dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG
prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka
prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba
dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG


Recenzent :
prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski


Komitet Redakcyjny:
Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
dr Anna Zamojska-Adamczak (przewodnicząca)
dr Teresa Czerwińska, dr Wiesław Golnau
dr Tomasz Jurkiewicz, dr Renata Płoska


Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004

ISSN 0208-4783
ISBN 83-89786-21-4


Skład i łamanie :
Tomasz P. Jurkiewicz

Druk i oprawa :
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
80-851 Gdańsk, ul. Bielańska 5
tel./fax (0-58) 305-28-93
e-mail: frug@univ.gda.pl


SPIS TREŚCI


FINANSE
Maria Jastrzębska,
Polityka podatkowa miast na prawach powiatu w latach 1999-2002

Angelika Kędzierska,
Rynek fuzji i przejęć w Polsce

Przemysław Kulawczuk,
Podatkowe instrumenty wspierania innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Krzysztof Wach,
Rola państwa i samorządu terytorialnego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Anna Wojewnik-Filipkowska,
Project Finance w finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

MARKETING
Maria Lechicka-Kostuch,
Daniel Klinkosz,
Wpływ jakości obsługi na lojalność klientów wobec banku

Barbara Żurawik,
Placówki partnerskie jako nowa forma organizacji dystrybucji na rynku usług finansowych.

METODY ILOŚCIOWE
Marek Markowski,
Tomasz Przechlewski,
Technologie informacyjne do zarządzania wiedzą w małym przedsiębiorstwie

Jacek Maślankowski,
Jakość hurtowni danych czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Katarzyna Strzała-Osuch,
Wartościowanie redukcji zanieczyszczeń

Anna Zamojska - Adamczak,
Zofia Halikowska,
Efektywność aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w latach 1995 - 2003

RACHUNKOWOŚĆ
Arleta Szadziewska,
Rachunek kosztów w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski - stan i kierunki zmian

ZARZĄDZANIE
Sergiusz Grzybek,
Dochodowość przedsiębiorstwa w aspekcie jego konkurencyjności rynkowej

Marek Kalinowski,
Wynagrodzenia nauczycieli akademickich w państwowych szkołach wyższych w Polsce

Bogdan Nogalski,
Piotr Walentynowicz, Wymiary wdrażania lean management jako koncepcji rozwoju polskich organizacji gospodarczych

Jacek Rybicki,
Beata Pawłowska, Małe i średnie przedsiębiorstwa w aspekcie konkurowania i współpracy z globalnymi koncernami

Joanna Sadkowska-Bień,
Innowacje procesowe w przedsiębiorstwie - wpływ wdrożenia na środowisko naturalne

Streszczenia


Maria Jastrzębska

Polityka podatkowa miast na prawach powiatu w latach 1999-2002

Warunki prowadzenia polityki podatkowej przez miasta na prawach powiatu są zróżnicowane i zależne od ich potencjału ekonomicznego, a w tym od wydajności przyznanych im źródeł dochodów, stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz poziomu ich atrakcyjności inwestycyjnej. Władze miast na prawach powiatu coraz aktywniej wykorzystują podatki i opłaty lokalne jako instrumenty polityki podatkowej, w tym głównie ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia, zaniechanie poboru oraz obniżki górnych stawek podatkowych, w tym głównie w podatku od nieruchomości, gdyż podatek ten jest najbardziej wydajnym i najważniejszym źródłem dochodów spośród podatków lokalnych.

Local tax policy e.g. towns with powiat status

Towns with powiat status are able to lower the tax rates of some local taxes and fees and to put tax and fees exemption or to write off tax and fees obligations. They shoulduse those instruments in order to achieve some goals connected with social and economic policy. First of all in practice they are forced to write off tax and fees obligations because of week financial conditions of some enterprises which operated in its area. In that way they try to save places of employment and to make easier financial conditions of inhabitants. They also try to lower the tax and fees rates more and more often.Angelika Kędzierska

Rynek fuzji i przejęć w Polsce

Rynek fuzji i przejęć w Polsce ma stosunkowo krótką historię. O jego początkach można mówić dopiero od momentu rozpoczęcia transformacji gospodarczej. W początkowej fazie istnienia rynek ten opierał się głównie na działaniach prywatyzacyjnych i bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rynek przejęć w Polsce był już rynkiem bardzo aktywnym, wartość i liczba transakcji zwiększała się z każdym rokiem. Po tym okresie nastąpiła krótka stagnacja. Ożywienie gospodarcze, członkostwo w Unii Europejskiej i poprawiające się nastroje wśród inwestorów spowodują prawdopodobnie kolejny wzrost wartości i liczby transakcji fuzji i przejęć dokonywanych na polskim rynku.

The Merger & Acquisition Market in Poland

The Merger & Acquisition (M&A) market has a short history in Poland. We can say about this market since the beginning of economic transformation in 1990. The M&A market has leaned on the privatization and foreign direct investment (FDI) at the beginning. Those transactions were very popular in the end of 90th. The value and number of transactions have increased each year. There has been a short stagnation after this period. But the economic revival, membership in the European Union and better among investors will probably bring about increasing of the number and value of mergers and acquisitions at the Polish market.Przemysław Kulawczuk

Podatkowe instrumenty wspierania innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia ekonomicznych kosztów i korzyści zastosowania podatkowych instrumentów wspierania innowacyjności zarówno dla rządu jak i dla przedsiębiorstw, przy zastosowaniu i rozwinięciu metodologii obliczania indeksów hojności podatkowej wykorzystywanych do tego celu przez OECD. Autor dokonał analizy polskich rozwiązań podatkowych z punktu widzenia wartości indeksów hojności podatkowej i stwierdził, że polskie przepisy podatkowe są niekorzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku nakładów na badania i rozwój, które nie kończą się sprzedaniem technologii lub wdrożeniem jej do produkcji przedsiębiorcy są karani dodatkowym obciążeniem podatkowym. Ogranicza to skłonność do podejmowania ryzyka w tym zakresie. Autor buduje koncepcję instrumentów wspierających innowacyjność do zastosowania w polskiej praktyce, a następnie oblicza ich hojność podatkową. Wśród tych instrumentów szczególne miejsce zajmuje analiza możliwości wliczania w koszty podatkowe nakładów na B+R przekraczających 100% kosztów rzeczywistych (wzorem wielu innych krajów) oraz rozwiązanie nazwane kredytem technologicznym. Następnie konfrontuje on propozycje zawarte w projekcie Ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej stwierdzając, że są one bardzo ostrożne z punktu widzenia zaangażowania państwa w finansowanie działalności innowacyjnej. Jednak wdrożenie tych rozwiązań może przynieść znaczące zwiększenie nakładów na B+R pochodzących ze środków przedsiębiorstw, zwłaszcza wobec istnienia dużego zakresu szarej sfery w zakresie finansowania B+R w Polsce.

Tax Instruments Supporting Innovation in Polish SMEs

The main objective of the publication is to assess costs and benefits of tax instruments supporting innovation in the Poland's SME sector with application and developing the methodology of B-indexes measuring Generosity of Tax Regime towards R&D. Up to date Poland's solutions generate indices highly above 1, despite of the fact that reduction of CIT rate in 2004 seriously reduced tax burdens over R&D. Author develops a set of instruments supporting innovation including tax credits and technological loan (partly repaid by the Treasury). Comparisons of developed instruments with instruments planned for implementation by the public authorities in 2005 show that negative approach to R&D in SME sector will be replaced by moderate generosity of tax regime. It may significantly change the approach of SME towards R&D activities in the near future.Krzysztof Wach

Rola państwa i samorządu terytorialnego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Artykuł przedstawia rolę małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce oraz ich znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju. Autor syntetycznie ukazuje rolę rządu w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Omówione zostały działania państwa polskiego wobec małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględniając rządowe programy wsparcia tego sektora. Uwzględniono również czynniki regionalnego otoczenia biznesu oraz ich rolę w kreowaniu przedsiębiorczości lokalnej. Omówione zostały wybrane instrumenty działania samorządu terytorialnego wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

Role of government of territorial authority in small and medium-sized development in Poland

The paper refers to the role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in economy and their importance for economic growth. The paper elaborates on the role of the government for SMEs development in transitional economies. The author describes also Polish government activities in favour of entrepreneurship fostering, including national scheme programs. Factors of regional business environment and their role in local entrepreneurship development are also mentioned. Selected instruments of territorial government in fovour of SMEs are described.Anna Wojewnik-Filipkowska

Project Finance w finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od dostępu do kapitału. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych możliwości pozyskania kapitału, w warunkach gdy mają pomysł na nowy projekt, lecz nie posiadają środków na jego realizację. Przedmiotem analizy są wybrane źródła finansowania projektów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, to jest Fundusze Venture Capital, Business Angels, szeroko rozumiane środki publiczne oraz Project Finance.

Project Finance in small and medium enterprise financing

Development of sector of small and medium development depends on many factors, but first of all, on access to capital. The aim of the article is presentation of chosen possibilities of gaining capital, in conditions when the enterprise has an idea on a new project, but they lack means for its realization. Venture Capital, Business Angels, public finance and Project Finance, chosen sources of financing of sectors of small and medium enterprises are analyzed.Maria Lechicka-Kostuch
Daniel Klinkosz
"Jakość to nie wszystko, ale wszystko staje się niczym, bez jakości."
(T. Peters, R. Waterman)


Wpływ jakości obsługi na lojalność klientów wobec banku

Dynamika rynku usług bankowych powoduje, iż coraz trudniej osiągnąć na nim przewagę konkurencyjną. O zwycięstwie na dzisiejszym, bez wątpienia trudnym rynku, decyduje między innymi umiejętność utrzymania stałych kontaktów z klientami oraz strategia wysokiej jakości obsługi. W niniejszym artykule autorzy, na podstawie uzyskanych wyników z badania marketingowego, udowadniają bezpośredni wpływ jakości obsługi na lojalność klientów wobec banku. Ponadto wskazują drogę, którą powinny kroczyć firmy, aby stać się unikatowe - przyjazne klientowi.

Impact of the service quality on loyalty of customers in banks

The dynamic development on the banking service market causes that the competitive supremacy on this field of management is increasingly difficult to achieve. In order to arrive at victory on the demanding banking store, some factors should be taken into account. These significantly important constituents include: the ability to gain and keep in touch with regular customers together with the strategy of high quality service. In the following article the authors, basing on the results obtained from marketing researches, prove the direct influence of the quality of service on customers' loyalty towards the bank. What is more, the outcomes indicate the way firms should take in order to become unique, that means, friendly to customers.Barbara Żurawik

Placówki partnerskie jako nowa forma organizacji dystrybucji na rynku usług finansowych.

Początek XXI wieku to okres zaostrzenia konkurencji między bankami w Polsce. Banki walcząc o udziały w rynku stosują różne strategie. Jedną z nich jest konkurowanie siecią sprzedaży. Dla małych banków budowa ogólnokrajowej sieci dystrybucji przekracza możliwości kapitałowe, organizacyjne oraz personalne. Stąd poszukiwanie nowych form organizacyjnych, zapewniających zwiększenie dostępności oferty banku na rynku. 1 kwietnia 2003 Dominet Bank otworzył pierwszą placówkę działającą na zasadzie franchisingu. W kolejnych latach bank rozbudowuje swoje kanały tylko w oparciu o placówki partnerskie. Zdaniem zarządu placówki partnerskie działające na zasadach franchisingu przynoszą szereg korzyści obu stronom.

Partner divisions as a new form of distribution on financial service markets

The competition between banks in Poland has toughen at the beginning of the 21st century. Banks use different strategies to increase their shares in the market. One of these strategies involves competition with distribution channels. To form a nationwide net of the distribution is beyond the financial, organizational and personal possibilities of the smaller banks; hence the search for new organizational forms, which would increase availability of the bank's offer on the market. On the 1st of April 2003 the Dominet Bank opened the first division which operates on the basis of franchising. Through the next few years Dominet Bank is expanding its channels only with the partner division. In the opinion of the management board the partner posts, functioning on the principles of franchising, may be very profitable for both partner institutions.Marek Markowski Tomasz Przechlewski

Technologie informacyjne do zarządzania wiedzą w małym przedsiębiorstwie

Funkcjonowanie współczesnej firmy w coraz większym stopniu zależy od efektywnego wykorzystania wszelkich dostępnych w niej zasobów intelektualnych. Wraz ze wzrostem dostępności technologii informatycznych i zwiększeniu ich funkcjonalności gwałtownie rośnie objętość dostępnych danych oraz liczba użytkowników systemów typu KM. W sektorze małych firm systemy KM o scentralizowanej architekturze należy uzupełnić/zastąpić rozwiązaniami zdecentralizowanymi. Artykuł omawia przydatność sieci peer-to-peer oraz technologii Semantic Web do budowy zdecentralizowanych systemów KM.

ICT for knowledge management in a small enterprise

Contemporary enterprise heavily depends on effective usage of every accessible intellectual resources. With improved access to information technology, augmented ITC functionality and increase in the volume of available data, the number of users of KM systems rises as well. In the paper it is argued that for small enterprises distributed and decentralized architecture of IT systems is better than the centralized one. Peer-to-peer nets and semantic web technologies are discussed for developing such systems.Jacek Maślankowski

Jakość hurtowni danych czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Informacja posiadana przez przedsiębiorstwo stanowi jeden z kluczowych czynników wzrostu konkurencyjności na rynku. Obecnie na rynku powstaje, bądź jest sukcesywnie rozwijanych wiele rozwiązań informatycznych mających na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji poprzez dostarczenie właściwej informacji. Badania wykazują, że ponad 50% organizacji uważa jakość danych za mało znaczącą kwestię powodzenia projektu informatycznego. Zła jakość danych tylko w Stanach Zjednoczonych powoduje straty w wysokości ponad 600 mld rocznie. Celem artykułu jest zaprezentowanie metod oceny jakości danych mających zostać wprowadzonych do systemu hurtowni danych. Dokonano klasyfikacji błędów wraz z powodującymi je przyczynami. Zaproponowano wytyczne, mające na celu skuteczniejszy dobór danych, w celu późniejszego wyeliminowania tzw. brudnych danych. Zastosowane metody badawcze opierają się na już istniejących metodach, pochodzących z szeroko pojętych koncepcji zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

The quality of data warehouse resulting in increase in organizational competition

Many decisions in small or medium organization are supported by data warehouse systems. If the quality of data is poor, then the decision may be incorrect, resulting in risk to organization. The article classifies methods to improve the quality of data.Katarzyna Strzała-Osuch

Wartościowanie redukcji zanieczyszczeń

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska, w tym inwestycje ekologiczne, związane z ochroną atmosfery są dzisiaj koniecznością. Jednakże inwestowanie w środowisko powinno odbywać się z uwzględnieniem zasad racjonalnego gospodarowania. Napotyka się w tym momencie na problem doboru metody wartościowania zredukowanych w wyniku zrealizowanej inwestycji substancji. Dlatego też koniecznym jest znalezienie metody umożliwiającej ocenę racjonalności decyzji. Celem artykułu jest prezentacja oraz usystematyzowanie metod wartościowania redukcji zanieczyszczeń, jak również zilustrowanie teoretycznych rozważań przy pomocy danych empirycznych. Uzyskane wyniki empiryczne potwierdzają teoretyczne rozważania, które dowiodły, iż jedyną metodą wartościowania redukcji zanieczyszczeń wolną od ewidentnych niedociągnięć jest metoda Eco - wskaźnika 99. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji inwestycji proekologicznych instytucje finansujące powinny kierować się zasadą racjonalności, dlatego też metoda Eco - wskaźnika 99 mogłaby być stosowana przy podejmowaniu decyzji, dotyczących realizacji inwestycji proekologicznych w zakresie ochrony atmosfery.

Valuation of pollutant reduction

The aim of the paper is to present and compare different methods used for valuation of pollutant reduction. The compared methods are: mass method, method used by WFOŚiGW in Gdańsk, Eco-99, HAC and payment method. The empirical part presents the outcomes of application of these methods for valuation of pollutant reductions by investment outlays co- financed by WFOŚŻiGW in years 1996 - 2002. It can be inferred that only Eco-99 method gives reliable outcomes and can be used as encompassing measure during the investment decision process.Anna Zamojska-Adamczak Zofia Halikowska

Efektywność aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w latach 1995-2003

Celem artykułu jest zbadanie, jakie są efekty oddziaływania aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu na sytuację na lokalnym rynku pracy. Analiza ekonometryczna jest oparta na funkcji dostosowań Cobba-Douglasa. Modele ekonometryczne przedstawione w publikacji oparte są na danych statystycznych udostępnionych przez Urząd Pracy w Gdyni (dane te nie są publikowane). Są one próbą znalezienia zależności pomiędzy wydatkami na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu a odpływem z bezrobocia do zatrudnienia. Wyniki pokazują, że pozytywny wpływ na odejście z bezrobocia mają roboty publiczne oraz szkolenia. Pożyczki i aktywizacja zawodowa absolwentów mają wpływ jednak zdecydowanie mniejszy, zaś wydatki na prace interwencyjne nie mają wpływu. Efekty prac interwencyjnych być może powinny być badane z większym opóźnieniem, gdyż trwają one najkrócej rok czasu.

The efficiency of active forms of unemployment policy applied by Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni in 1995 - 2003

The purpose of the paper is to analyse the impact of the unemployment activity policy on the local employment market. An empirical analysis is based on the Cobb-Douglas function. Estimated model are based on the data publised by Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.Arleta Szadziewska

Rachunek kosztów w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski - stan i kierunki zmian

Artykuł przestawia wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone metodą reprezentacyjną w pomiotach małych w okresie od maja 2000 r. do czerwca 20001 r. Obserwacją objęto 136 przedsiębiorstw, prowadzących pełne księgi rachunkowe. Celem zrealizowanego projektu było wskazanie roli funkcjonującego w jednostkach małych rachunku kosztów oraz przewidywanych kierunków jego zmian i na tym tle ocena stopnia przygotowania polskich przedsiębiorstw do walki konkurencyjnej z firmami krajów UE. Przeprowadzone badania wskazują, że małe przedsiębiorstwa rzadko sięgają po nowe rozwiązania z zakresu rachunku kosztów. Jednakże zwiększenie konkurencyjności w sferze technologicznej, informacyjnej, jakościowej i cenowej coraz częściej będzie skłaniało te podmioty do sięgania po metody umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji, w tym z obszaru rachunku kosztów. Rachunek kosztów bowiem staje się jednym z narzędzi zarządzania wspomagających rozwiązywanie problemów decyzyjnych.

Current accounting cost practice and its associated trends for small manufacturing companies in northen Poland

The subject of this paper is introduction the results of empirical research condacted in Poland during 2000-2001. The conducted survey covered 136 small manufacturing companies located in one of the three provinces of northen Poland. Individual firms were selected by means of a statistical method and samples had random character. The main purpose of this project was to identify functions complying with cost accounting practice applied in small polish enterprises and its anticipated trends.Sergiusz Grzybek

Dochodowość przedsiębiorstwa w aspekcie jego konkurencyjności rynkowej

Rozwój jest coraz częściej postrzegany jako właściwy cel strategiczny przedsiębiorstw. Dlatego też przedsiębiorstwa dążą do maksymalizacji dochodu, dzięki któremu cel ten osiągną. Na drodze tej znajdują się jednak zbyt wysokie podatki. Sytuacja ta zmusza zatem przedsiębiorstwa do prowadzenia gry o dochód, w której wszelkie kluczowe reguły ustala jednak państwo. W celu optymalizacji dochodowości zarówno państwa jak i przedsiębiorstw, można posłużyć się analizą tzw. krzywych dochodowości podatkowej. Krzywe te określają bowiem obszary podatkowe dla przedsiębiorstw - różnych pod względem poziomu rozwoju. Zastosowanie w praktyce gospodarczej powyższej analizy, stanowi obok analizy wskaźnikowej racjonalne podejście do ustalania przez państwo stóp podatkowych i ich wpływu na dochód przedsiębiorstw. Tym samym rzeczona analiza krzywych dochodowości podatkowej stwarza dogodne warunki dla rozwoju działających na rynku przedsiębiorstw, państwu zaś gwarantuje relatywnie wyższe wpływy podatkowe w dłuższym okresie. Prowadzona zatem gra o dochód, wymusza na graczach - partnerach wzajemne zrozumienie i współdziałanie w celu osiągnięcia pozytywnego wyniku gry dla obu biorących w niej udział graczy.

Profitability of enterprise in the aspect of its market competitiveness

More and more often companies see growth as their actual strategic goal. Accordingly they strive at maximising gains, thanks to which the goal can be attained. One impediment on the way to this end is too burdensome taxation. The situation forces enterprises to play a game for income, the key rules of which are set up by the state, however. To optimise revenues of both the state and enterprises an analysis of the so-called tax profitability curves can be employed. The curves define tax domains for enterprises being at different development level. Applying the above analysis in the economic practise is, besides index analysis, a rational approach to defining tax rates by the state as well as their influence upon company profitability. Consequently the addressed analysis of tax profitability curves creates favourable conditions to development of enterprises operating on the market, and offers the state relatively higher tax revenues over a longer time-perspective. Playing the game for profit necessitates mutual understanding and co-operation between the players-partners, if both the engaged parties are to obtain positive results in the game.Marek Kalinowski

Wynagrodzenia nauczycieli akademickich w państwowych szkołach wyższych w Polsce

W artykule autor analizuje przeciętne miesięczne wynagrodzenia nauczycieli akademickich zatrudnionych w państwowych szkołach wyższych w Polsce. Pokazuje, że wzrosły one zarówno w wartościach realnych, jak i w relacji do przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce. Wzrost ten należy tłumaczyć dwoma przyczynami: zmianą struktury zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz wzrostem przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Na wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli akademickich miał wpływ wzrost udziału stanowisk najwyżej opłacanych - profesorów, oraz spadek udziału stanowisk najniżej opłacanych - asystentów. Wzrost realnych przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń wystąpił na stanowiskach profesorów, adiunktów i asystentów, jednak był on niejednakowy - w największym stopniu wzrosły wynagrodzenia profesorów, w mniejszym - adiunktów, a w najmniejszym - asystentów. Wzrost atrakcyjności przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli akademickich w niewielkim stopniu dotyczył młodej kadry naukowej. Zakładany w nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z 2001 roku wzrost wynagrodzeń trzech grup nauczycieli akademickich przewiduje najniższy wzrost wynagrodzeń w grupie asystentów.

Salaries of academic teachers in public higher schools in Poland

The article shows, that average salary of academic teachers grows - in real value and in relation to average salary in Poland. It can be explained by changes of quota of professors and assistants in number of academic teachers in total. Average salary grew, because of growth of average salaries of professors, tutors and assistants, but growth of salaries of this three groups was not the same - salary of professors grew much and salary of assistants grew a little.Bogdan Nogalski
Piotr Walentynowicz

Wymiary wdrażania lean management jako koncepcji rozwoju polskich organizacji gospodarczych

W niniejszym artykule zostały przedstawione założenia i wymiary wdrażania jednej z nowoczesnych metod organizacji i zarządzania jaką jest lean management, w celach poznawczych oraz wywołania twórczej dyskusji na temat efektów jej stosowania w polskiej praktyce gospodarczej.

Areas of introducing lean management as the development concept of Polish enterprises

In the article the basis of the lean management as one of the up-to-date concepts of organization and management of modern companies have been presented. This concept is very well adjusted to the conditions of the companies functioning in the Polish economic practice.Jacek Rybicki
Beata Pawłowska

Małe i średnie przedsiębiorstwa w aspekcie konkurowania i współpracy z globalnymi koncernami

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące strategii konkurencji oraz strategii współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w regionie kwidzyńskim. W badaniach wykorzystano Model Dawara-Frosta, oraz zidentyfikowano rodzaje współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem aliansów strategicznych. Autorzy artykułu widzą potrzebę przeprowadzenia dalszych badań, dotyczących możliwości tworzenia gron (ang. Clusters) w regionach występowania i rozwoju nowoczesnych technologii. Punktem wyjścia mógłby być region kwidzyński.

Small and Medium-Sized Enterprises in the Aspect of Competition and Cooperation with Global Corporations

In the article, the research on competitive and cooperative strategy of small an medium sized enterprises in Kwidzyn Region are presented. The research is based on Dawar-Frost model and identyfication of cooperation tools used by enterprises in strategic bechaviours with the special attention devoted to strategic alliances. The authors recommended the future research concentrated on possibilities of clasters creation and development in high technology areas. The starting point could be Kwidzyn Region.Joanna Sadkowska-Bień

Innowacje procesowe w przedsiębiorstwie - wpływ wdrożenia na środowisko naturalne

Implementacja innowacji procesowych stwarza dla przedsiębiorstw istotne możliwości w zakresie tworzenia przewagi konkurencyjnej. Do mechanizmów jej budowania należy zaliczyć nie tylko wzrost liczby nowych klientów jako efekt oferowania produktów na konkurencyjnym poziomie cenowym, ale również pozytywne oddziaływanie na otoczenie, czego przykładem jest zmniejszenie obciążeń środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono istotę innowacji procesowych jako czynnika zmian w przedsiębiorstwie. Wskazano również na innowacje procesowe jako narzędzie o kluczowym znaczeniu dla obniżenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na stan środowiska naturalnego.

Process innovations- impact of implementation on natural environment

In this article the idea of process innovations as a tool for transformation in a company was presented. The potential effects of process innovations implementation were indicated. Special attention was paid to the possibility of lowering emissions of carbon dioxide, nitrogen oxide, sulphur dioxide and dust as a result of implementation of innovative projects in district heating.
wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału