do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Michał Ajdacki

Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

2/2005

 

Rachunkowość i analiza ekonomiczna.

Wybrane problemy

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

SOPOT 2005

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG

prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka

prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba

dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

Recenzent

prof. dr hab. Kazimiera Winiarska

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Anna Zamojska-Adamczak (przewodnicząca)

dr Teresa Czerwińska, dr Wiesław Golnau

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Renata Płoska

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Druk i oprawa

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

80-851 Gdańsk, ul. Bielańska 5

tel./fax (0-58) 305-28-93

e-mail: frug@univ.gda.pl

 


SPIS TREŚCI:

 

Michał Ajdacki,

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych – ogólne zagadnienia

 

Grzegorz Bucior,

Kierunki modyfikacji systemu rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego dla potrzeb budżetowania zadań

 

Błażej Czaja,

Zastosowanie teorii struktury kapitału na polskim rynku kapitałowym

 

Barbara Gierusz,

Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego pomiaru na odroczony podatek dochodowy

 

Karolina Gościniak,

Uwarunkowania zmian w rachunkowości międzynarodowej

 

Magdalena Jerzemowska,

Wspomnienie o doktor Katarzynie Soleckiej

 

Katarzyna Kosmala McLullich,

Marta Sikorska,

Jerzy Gierusz,

Koncepcja odpowiedzialność w działalności gospodarczej – jej ewolucja oraz wpływ na współczesną polską rachunkowość

 

Cyryl Kotyla,

Rozwój rachunkowości zabezpieczeń według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

 

Wojciech Kozłowski,

Polski przemysł motoryzacyjny w latach 1999 – 2003 oraz perspektywy jego rozwoju

 

Jarosław Kujawski,

Model oceny rentowności centrów zysku z wykorzystaniem standardowej marży pokrycia

 

Przemysław Lech,

Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności

 

Olga Martyniuk,

Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna

 

Teresa Martyniuk,

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych

 

Marek Ossowski,

Metody budżetowania

 

Renata Pałczyńska-Gościniak,

Zastosowanie ekonomii behavioralnej w analizie ekonomicznej

 

Aleksandra Paszkiewicz,

Wycena marki na podstawie opłat licencyjnych

 

Marta Sikorska,

Koncepcja true and  fair view w polskich podręcznikach rachunkowości

 

Sylwia Silska-Gembka,

Pomiar wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych. Problemy i zagrożenia

 

Ewa Spigarska,

Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń w świetle wymagań Unii Europejskiej

 

Arleta Szadziewska,

Metody pomiaru opłacalności odsetkowych produktów bankowych a zarządzanie bankiem

 

Agnieszka Toboła,

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw budowlanych w upadłości

 

Beata Zackiewicz,

Ewolucja koncepcji rachunku kosztów docelowych w literaturze przedmiotu

 

Anna Zysnarska,

Rola i formy udziału sektora prywatnego w świadczeniu usług komunalnych

 

 

 

 

 

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału