do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdańskiego
Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu


3 / 2004

ZARZĄDZANIE I FINANSE
W PRZEDSIĘBIORSTWACH


WYBRANE ASPEKTY
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
SOPOT 2004


Rada Programowa
Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG
dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG
prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka
prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba
dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG


Recenzent
dr hab. Piotr Dominiak, prof. nadzw. PG


Komitet Redakcyjny
Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Anna Zamojska-Adamczak (przewodnicząca)
dr Teresa Czerwińska, dr Wiesław Golnau
dr Tomasz Jurkiewicz, mgr Renata Płoska


Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004ISSN 0208-4783
ISBN 83-89786-03-6


Skład komputerowy
Tomasz P. Jurkiewicz


Druk i oprawa
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
80-851 Gdańsk, ul. Bielańska 5
tel./fax (0-58) 305-28-93
e-mail: frug@univ.gda.pl


SPIS TREŚCI


ZARZĄDZANIE
Bogdan Nogalski,
Anna Wójcik-Karpacz,
Jarosław Karpacz,
Instrumenty polityki gospodarczej wobec sektora małych przedsiębiorstw w opinii przedsiębiorców regionu świętokrzyskiego

Monika Boguszewicz-Kreft,
Wpływ komunikacji marketingowej na kształtowanie jakości usług postrzeganej przez słuchaczy szkół nauczania języków obcych (cz.II)

Piotr Wróbel,
Efekt synergiczny w fuzjach i przejęciach


MARKETING
Maciej Glamowski,
Zmiany w dystrybucji środków farmaceutycznych w Polsce w latach 1991-2001

Sylwia Kuczamer-Kłopotowska,
Internet jako przykład rozwoju nowych kanałów dystrybucji usług bankowych

Renata Płoska,
Proekologiczne postawy polskich konsumentów

Barbara Żurawik,
Maciej Siwy,
Marketingowe i prawne aspekty reklamy wprowadzającej w błąd


FINANSE
Kamila Bielawska,
Kierunki reform społecznych systemów emerytalnych na świecie

Teresa Tatiana Czerwińska,
Międzynarodowe standardy prezentacji wyników zarządzania portfelem inwestycji w instytucjach finansowych

Dorota Czykier-Wierzba,
Kierunki wykorzystania środków z programu ISPA w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (cz. II)

Maria Jastrzębska,
Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu w latach 1999-2002

Joanna Próchniak,
Fundusze poręczeń kredytowych jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych

Joanna Sadkowska-Bień,
Finansowanie działań innowacyjnych w sektorze energetyki cieplnej


RACHUNKOWOŚĆ
Marek Ossowski,
Etapy rachunku kosztów działań na przykładzie przedsiębiorstwa branży elektronicznej

Aleksandra Paszkiewicz,
Wycena i monitorowanie zmian w wartości marki w oparciu o rynkową wartość firmy

Sylwia Silska-Gembka,
Metody pomiaru kosztów i przychodów przy realizacji długoterminowych umów o usługę

Arleta Szadziewska,
Rachunek kosztów banku jako element systemu informacyjnego dla potrzeb zarządzania


METODY ILOŚCIOWE
Tomasz Jurkiewicz,
Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego w 2003 r.

Kamila Najman,
Zadania, techniki i obszary zastosowań analizy data mining

Jerzy Czesław Ossowski,
Parytet stóp procentowych w teorii i rzeczywistości na przykładzie rynku walutowego w Polsce (część II)

Mirosław Szreder,
Agnieszka Gumińska,
Uwarunkowania rozwoju ubezpieczeń kredytu. Wyniki badania sondażowego kredytobiorców

STRESZCZENIA


Bogdan Nogalski
Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Instrumenty polityki gospodarczej wobec sektora małych przedsiębiorstw w opinii przedsiębiorców regionu świętokrzyskiego

W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania wpływu niektórych czynników makrootoczenia na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw. Zagadnienie to zostało przedstawione na podstawie badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców prowadzących małe przedsiębiorstwa w regionie świętokrzyskim.

Instruments of economic policy in the face of sector small enterprises

It the test of exhibition of influence in present article was undertaken was some factors makroenvironment on kelter small enterprises. The audits question this was introduced on the ground conducted among businessmen of leaders the small enterprises in of the świętokrzyski region.Monika Boguszewicz-Kreft

Wpływ komunikacji marketingowej na kształtowanie jakości usług postrzeganej przez słuchaczy szkół nauczania języków obcych (cz. II)

Badania przeprowadzone w szkołach nauczania języków obcych potwierdziły tezę o wpływie komunikacji marketingowej na szereg aspektów jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa edukacyjne. Analiza danych pochodzących z badań ankietowych wykazała, że kontakty osobiste (komunikacja bezpośrednia) wpływały na kształtowanie się bardziej realistycznych oczekiwań w stosunku do usług niż pozostałe czynniki komunikacyjne, czego efektem było lepsze zaspokojenie oczekiwań słuchaczy. Odwrotnie było w przypadku reklamy i wizerunku, co może sugerować ich niezgodność z rzeczywistością. Tym bardziej, że osoby, które się nimi nie sugerowały, lepiej oceniały stopień zaspokojenia swoich potrzeb. Komunikacja wpływała również na jakość doświadczaną usług, jako że ponad połowa słuchaczy stwierdziła, że opinia rodziny i znajomych ma wpływ na ich opinię o jakości usług szkół językowych. Świadczy to o tym, że słuchaczom trudno było ocenić jakość usług świadczonych przez szkoły językowe również w trakcie i po ich konsumpcji, dlatego szukali oni tych ocen u innych. Skłonność ta malała wraz z wiekiem, a więc i rosnącym doświadczeniem słuchaczy. Na pierwszych miejscach wśród czynników mających wpływ na opinię słuchaczy o jakości funkcjonalnej znalazły się czynniki związane z komunikacją: miła atmosfera na zajęciach, wielkość grup lekcyjnych i pracownicy szkoły. Stwierdzono również wpływ w drugą stronę. Jakość usług rzutuje na komunikację. Istniała bowiem dodatnia zależność pomiędzy stopniem zaspokojenia oczekiwań, oceną jakości i zadowoleniem słuchaczy a ich skłonnością do dzielenia się uwagami o szkole i liczbą osób, z którymi słuchacze na ten temat rozmawiali. Podobna zależność (z wyjątkiem średniej liczby osób, z którymi rozmawiali niezadowoleni słuchacze) wystąpiła, jeżeli chodzi o zachęcanie do zapisania się do szkoły. Natomiast ujemny związek wystąpił, jeżeli chodzi o odradzanie szkoły rozmówcom.

An influence of marketing communication on the quality of the services perceived by the foreign language school learners

The article presents the results of the researches carried out in the foreign language schools by the author. The researches prove that there exists an influence of marketing communication on a range of aspects connected with the quality of services offered by the foreign language schools. An influence backwards has also been observed. The quality of services relates to communication.Piotr Wróbel

Efekt synergiczny w fuzjach i przejęciach

Podstawowym celem niniejszego opracowania była próba określenia, na czym polega efekt synergiczny i czy rzeczywiście jest możliwy do osiągnięcia w trakcie łączenia firm. O synergii w trakcie fuzji i przejęć możemy mówić, gdy całość (połączone firmy) jest bardziej efektywna od sumy efektywności swoich pojedynczych elementów (łączące się firmy). Do osiągnięcia synergii prowadzi przede wszystkim wykorzystanie efektu skali, wejście w posiadanie zasobów strategicznych, np. produktu, technologii, marki, klientów; zdobycie nowych kluczowych kompetencji oraz doskonalenie procesów. W tekście zaprezentowano również czynniki, które mogą pomniejszyć lub nawet zniwelować zaplanowany do osiągnięcia efekt synergiczny. Dodatkowym celem było przedstawienie oczekiwanych korzyści synergicznych w trakcie wybranych fuzji i przejęć zrealizowanych na polskim rynku kontroli przedsiębiorstw. Przedstawiono wykorzystanie synergii kosztowych i przychodowych w trakcie połączenia banków, firm oponiarskich oraz spółek medialnych. Pracę kończy wniosek, iż w trakcie wielu operacji łączenia przedsiębiorstw oczekuje się stworzenia synergii, jednak w praktyce udaje się to nielicznym podmiotom.

Synergy effect in mergers & acquisitions: two plus two equals five?

Many merger & acquisition announcements include synergy effect as a planned goal of capital transaction. There are many sources of synergy during consolidation processes, eg. economics of scale, assesing strategic assets, acquiring core competences, business process improvement. In the same time, managers must deal with negative factors that reduce possible synergy effect. As a result, according to many studies, most of mergers and acquisitions do not bring positive synergy effect.Maciej Glamowski

Zmiany w dystrybucji środków farmaceutycznych w Polsce w latach 1991-2001

Dystrybucja środków farmaceutycznych w Polsce do roku 1989 była silnie scentralizowana. Zarówno krajowi jak i zagraniczni producenci leków dostarczali swoje produkty ówczesnemu monopoliście - Centrali Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm w Warszawie. CZF Cefarm rozsyłał leki do swoich 17 oddziałów regionalnych zajmujących się handlem hurtowym. Z nich dystrybuowano środki farmaceutyczne do państwowych aptek. Apteki sprzedawały o właściwie wydawały leki pacjentom, bowiem większość z nich przysługiwała chorym nieodpłatnie. W latach 1991-2001 nastąpiły istotne zmiany w dystrybucji leków, głównie pod wpływem przeobrażeń zachodzących w makrootoczeniu polskiego rynku farmaceutycznego. W roku 2001 zarejestrowanych było w Polsce około 600 hurtowni farmaceutycznych, choć ocenia się, iż faktycznie działało około 350. Wszystkie Cefarmy zostały objęte procesem prywatyzacji. Na szczeblu hurtowym postępował proces konsolidacji pośredników. Liczba aptek, w większości prywatnych (95 proc.), zwiększyła się prawie trzykrotnie w stosunku do roku 1990. Tylko w roku 2001 wydano blisko 1000 zezwoleń na ich prowadzenie. Dla porównania w latach 1980-89 liczba aptek ogólnodostępnych zwiększyła się o około 800. Udział pacjenta w odpłatności za leki w Polsce w 2001 roku należał do najwyższych w Europie. Opłaty wnoszone przez chorych stanowiły ponad 65 proc. przychodów apteki.

Distribution of pharmacy products in Poland

The main aim of the article is distribution of pharmacy products in Poland. The author of this article characterizes distribution of pharmacy products in the years 1990 - 2001.The article presents changes in trends to the 2005.Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

Internet jako przykład rozwoju nowych kanałów dystrybucji usług bankowych

Konkurencja na polskim rynku usług finansowych sprawia, że banki zaczęły aktywnie zabiegać o klientów, czego przejawem jest ciągłe modernizowanie i rozszerzanie oferty, poprawa jakości usług a także rozwój sieci dystrybucji, poprzez wprowadzanie nowych, opartych na nowoczesnych technologiach sposobów dostarczania klientowi usług bankowych. W publikacji podjęto próbę przedstawienia kierunków rozwoju nowoczesnych kanałów dystrybucji usług bankowych, począwszy od sposobów tradycyjnych, takich jak dystrybucja usług poprzez sieć placówek banku, następnie dystrybucja poprzez sieć bankomatów, dystrybucja usług przez telefon, home banking aż do opisu możliwości telewizji interaktywnej. Najszerzej opisane zostały zagadnienia związane z bankowością internetową, jako dynamicznie rozwijającym się kanałem dystrybucji usług bankowych w Polsce.

Internet as an example of the development of the new distribution channels in banking services

The increasing competition on the market of financial services in Poland causes banks to fight for customers in more active way. Banks continue to widen and modernize their offer; they improve the quality of services and develop a distribution network by implementing new ways of distributing banking services based on modern technologies. This article presents possible directions in modern banking services' distribution channels (beginning from more traditional ways, like distribution throughout bank agencies network, cash points, phone banking, home banking and finishing on the description of interactive TV possibilities). Internet banking has been described most extensively because of its dynamic pace of development in Poland.Renata Płoska

Proekologiczne postawy polskich konsumentów

Odpowiedzią społeczeństwa na postępującą degradację środowiska naturalnego powinna być nie tylko zmiana sposobu postrzegania roli człowieka w tym procesie, ale przede wszystkim zmiana zachowania. Dotyczy to również sposobu podejmowania decyzji zakupowych. Współczesny konsument powinien bowiem kłaść większy nacisk na uświadamianie sobie konsekwencji swoich decyzji i zachowań w procesie zakupu, a nie koncentrować się wyłącznie na zaspokajaniu swoich, nierzadko sztucznie wykreowanych potrzeb. Innymi słowy powinien stać się konsumentem proekologicznym. Celem niniejszego artykułu była próba odpowiedzi na pytanie: czy polscy konsumenci kierują się w swych decyzjach kryteriami ekologicznymi. Przytoczone w artykule badania pozwalają odpowiedzieć twierdząco na tak postawione pytanie, niemniej jednak należy podkreślić, że proekologiczne postawy nie są zjawiskiem powszechnym wśród polskich konsumentów. Wydaje się jednak, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stwarza realną możliwość poprawy sytuacji w tym względzie, dołączamy bowiem do społeczeństw o wysokiej świadomości ekologicznej, które ogromną wagę przywiązują do problematyki ochrony środowiska.

Proenvironmental attitudes of Polish consumers

The aim of this article is to answer the following question: Do Polish consumers consider environmental criterias in their purchasing decissions? Results of various researches cited in the article suggest, that there is a certain group of consumers, that buys or wants to buy environmentaly friendly products and services, but still the level of the ecological awareness of Polish society is lower than the awareness in more developed countries.Maciej Siwy
Barbara Żurawik

Marketingowe i prawne aspekty reklamy wprwadzającej w błąd

Jedną z ważniejszych funkcji reklamy jest dostarczanie rzetelnej informacji o produktach czy usługach. Jednak należy zauważyć, że informacja nie może wprowadzać w błąd, szczególnie konsumentów. Nawiązując do Dyrektywy Rady z 10 września z 1984 roku w/s ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd (84/450/EWG) "za reklamę wprowadzającą w błąd uważa się każdą reklamę, która w jakikolwiek sposób, włączając jej prezentację, wprowadza w błąd lub może wprowadzić w błąd osoby, do których jest kierowana lub do których dociera i która, z powodu jej mylącego charakteru może wpływać na ich gospodarcze zachowania lub która, z tych powodów szkodzi lub może szkodzić konkurentowi". W Polsce reklama wprowadzająca w błąd jest zakazana Ustawą z 16 kwietnia 1993 roku i uważana jest za czyn nieuczciwej konkurencji (Dziennik ustaw 2002 nr 197 ustęp 1661). Niestety w naszej praktyce gospodarczej można znaleźć wiele przykładów nieuczciwej reklamy.

Summary
One of the most important function of advertising is giving information on a product or a service. However, this information should not mislead, especially consumers. According to the Council Directive of 10 September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading and comparative advertising (84/450/EEC) "misleading advertising" means "any advertising which in any way, including its presentation, deceives or is likely to deceive the persons to whom it is addressed or whom it reaches and which, by reason of its deceptive nature, is likely to affect their economic behaviour or which, for those reasons, injures or is likely to injure a competitor". In Poland, misleading advertising is forbidden by Act of 16 April 1993 concerning suppression of unfair competition (Dziennik Ustaw 2002 No. 197 item 1661). Nevertheless, there still can be found some examples of unfair advertising in our economic reality.Kamila Bielawska
Kierunki reform społecznych systemów emerytalnych na świecie

W artykule zaprezentowano kierunki reformowania społecznych systemów emerytalnych na świecie. Wskazano trzy warianty reform spełniające kryterium zmian strukturalnych (systemowych) w obowiązkowym zabezpieczeniu emerytalnym, tj. zmianę formuły emerytalnej ze zdefiniowanego świadczenia na zdefiniowaną składkę, przejście od finansowania repartycyjnego na kapitałowe oraz filaryzację społecznego systemu emerytalnego (wariant łączący dwa wymienione powyżej) Określono potencjalne zalety i wady wprowadzania każdego z tych wariantów zarówno z punktu widzenia uczestnika systemu emerytalnego jak i finansów państwa wprowadzającego dany wariant reformy emerytalnej. Rozważania prowadzone są głownie na gruncie teoretycznym, bowiem niniejszy tekst stanowi wprowadzenie do cyklu artykułów poświęconych wprowadzaniu reform systemowych w zabezpieczeniu emerytalnym, w których zanalizowane zostaną założenia, proces implementacji i przewidywane skutki reform w wybranych krajach w zależności od wybranego wariantu reformy.

Trends in social pension systems reforms around the world

This paper discusses the trends in structural reforms of mandatory pension systems around the world. Three methodes of structural reforms have been pointed out, such as: the change of the pension formula from defined benefit to defined contribution, implementation of funding instead of PAYG financing and phillarization of social pension system (implementing the funded phillar to mandatory pension system). Analysis of each mentioned above method of reformong pension systems provides the reader with theoretical consequences of implementing the reform for the participant of pension system as well as the state finances. Presented paper gives rise to the series of articles concerning the implemetation of different paths in reforming social pension systems based on the case study analysis.Teresa Tatiana Czerwińska

Międzynarodowe standardy prezentacji wyników zarządzania portfelem inwestycji w instytucjach finansowych

Potrzeba wprowadzenia jednolitych standardów oceny i prezentacji wyników zarządzania portfelem inwestycji wynika z postępującej integracji rynków finansowych. Obecnie często sposoby oceny i prezentacji osiąganych wyników inwestycyjnych różnią się między sobą nie tylko w obrębie poszczególnych krajów, ale i w poszczególnych instytucjach finansowych. W interesie zarówno zarządzających powierzonymi aktywami jak i ich klientów jest wprowadzenie takich standardów oceny i prezentacji wyników zarządzania portfelem inwestycji, które będą umożliwiały ich porównywalność. Standaryzacja oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych przyczynia się do wzrostu zaufania obecnych i potencjalnych klientów do instytucji zarządzającej aktywami oraz znacznie ułatwia komunikacje pomiędzy nimi.

Global Investment Performance Standards of results of the portfolio management in financial institutions

At present often manners of the estimation and the introduction of attained investment results differ between themselves not only within each countries, but and in each financial institutions. In the business both manageresses charged assets as their customers is the introduction of such standards of the estimation and the introduction of results of the portfolio management which will make possible their comparability. The standardization of the estimation and the introduction of investment- a result contribute to the height of trusting of present and potential customers to the institution of the manageress with assets and considerably make easy communications among them.Dorota Czykier-Wierzba

Kierunki wykorzystania środków z programu ISPA w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (cz. II)

W końcu lat dziewięćdziesiątych Unia Europejska zmodyfikowała znacznie Wspólną Politykę Rolną. W związku z tym od 2000 roku kraje Europy Środkowej i Wschodniej otrzymały pomoc z UE w ramach programu ISPA. Z programu ISPA dofinansowywane są o dużej skali projekty w zakresie transportu i ochrony środowiska. W artykule przedstawiono cel, zasady i kierunki wykorzystania środków z programu ISPA w sektorze transportu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

The directions of using funds from ISPA programme in the countries of central and eastern Europe

The common agricultural policy of European Union underwent substantial modifications in the late nineties. As a result, from the year 2000 the countries of central and eastern Europe have received the assistance within the framework of programme ISPA. This programme provides co-financig for large scale transport and environment projects. The objectives and rules of ISPA programme are discussed in the paper and the allocation of its resources on transport related projects in these countries is presented.Maria Jastrzębska

Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu w latach 1999-2002

Odzwierciedleniem dokonywanych wyborów przez władze samorządowe w zakresie rodzajów i kierunków wydatków jest poziom i struktura wydatków oraz zachodzące w tym zakresie zmiany. Realizacja inwestycji samorządowych uzależniona jest przede wszystkim od wydajności źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, co ma też wpływ na poziom kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym na zdolność do zaciągania długu i jego obsługi. Stąd też bogate miasta na prawach powiatu mogą przeznaczać więcej środków na realizację inwestycji samorządowych niż miasta na prawach powiatu znajdujące się w regionach słabo rozwiniętych i o niskim poziomie atrakcyjności inwestycyjnej.

Analyse of investment expenditures of cities with powiat status in the period of 1999-2002 The choice made by the self-government authorities is the reflection of different public programmes e.g. education, social security, roads etc. in the field of types of expenditures - current and investment. The level and structure of public expenditure and some changes in this field are dependent on efficiency of revenue sources. This is also very important for financial condition of territorial self-government units. The reach cities with powiat status are able to spend more money comparing with cities located in the regions week-developed and with the lower mark of investment attraction.Joanna Próchniak

Fundusze poręczeń kredytowych jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych

Fundusze poręczeń kredytowych stanowią narzędzie wsparcia małych przedsiębiorstw w dostępie do kapitału pożyczkowego, wyrównując tym samym niedoskonałości mechanizmu rynkowego. Fundusze poręczeniowe pełnią silniejszą rolę w europejskim systemie finansowym, opartym na pośrednikach finansowych, gdzie dominującym jest bankowy system alokacji kapitału, choć generalnym dążeniem rozwijających się państw europejskich jest ograniczanie wspierania działań pomocowych na korzyść spójnej polityki inwestycyjnej w kapitał ludzki oraz usprawniania rynku finansowego. Polski program rządowy zakłada zdecydowane rozbudowanie systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz przeznacza znaczne środki na dofinansowanie tych funduszy w ramach konkursów. Obecny stan funduszy oraz przyjęta koncepcja funkcjonowania całego systemu nie wskazują jednoznacznie na skuteczność i celowość podjętych działań.

The loan guarantee funds -the supposed extent of the public support in small business financing

The loan guarantee funds are instruments which help to cover part of the lender's risk in small business financing. The role of the loan quarantees is evident especially in bank based system in eurozone, where capital funding is less important. On the other hand well organized and efficient economies should limit any financial distortions such as loans guarantees. The purpose of this paper is to analyse the efficiency of Polish guarantee funds in business financing according to the eurozone practice and the supposed extent of the financial distortions in credit markets.Joanna Sadkowska-Bień

Finansowanie działań innowacyjnych w sektorze energetyki cieplnej

Poziom rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw energetyki cieplnej, podobnie jak pomiotów innych sektorów, jest ściśle uzależniony od możliwości finansowania przedsięwzięć badawczych i rozwojowych. Dostępność do źródeł finansowania jest zależna między innymi od wielkości i rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, jego struktury własności, a także bieżącego ukształtowania otoczenia, w którym dany podmiot funkcjonuje. W przypadku spółek ciepłowniczych specyfika prowadzonej działalności powoduje, iż podmioty te mają relatywnie szerokie możliwości pozyskania kapitału z instytucji pozabankowych, w tym w szczególności z krajowych instytucji finansowych takich jak: Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ekofundusz. Dynamika procesów integracyjnych i globalizacyjnych powoduje również, iż spółki ciepłownicze mogą pozyskiwać niezbędne środki z międzynarodowych instytucji finansowych, przykładowo takich jak Bank Światowy.

Financing innovations in district heating

The level of innovational development of a company is dependent on a number of factors. One of the most important is access to financing. High dynamics of integration and globalisation process has caused that district heating enterprises (DHEs) in Poland obtained a relatively wide access to the funds of domestic and international financing institutions such as National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFOSiGW), Ecofund and the World Bank.Marek Ossowski

Etapy rachunku kosztów działań na przykładzie przedsiębiorstwa branży elektronicznej

Celem opracowania jest opis procedur obliczeniowych stosowanych w rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie branży elektronicznej, produkującym odbiorniki telewizyjne. Omawiany przypadek może stanowić wzorzec wykorzystywany przy projektowaniu i implementacji rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie montażowym, dążącym do skutecznego zarządzania kosztami i osiągania zadawalających wyników.

The implementation steps for the activity based costing in assembly enterprises

The aim of this article is to decribe computing procedures used in a activity based costing in an electronic company, producing TV-sets. This example can provide a model to be used in desiging and implementing activity based costing in assembly enterprises seeking effective cost management and satisfactory profit.Aleksandra Paszkiewicz

Wycena i monitorowanie zmian w wartości marki w oparciu o rynkową wartość firmy

Metoda stworzona przez C. J. Simon i M. W. Sullivan wykorzystuje rynkową wartość firmy jako podstawę wyceny marki Takie podejście umożliwia:
1. określenie obiektywnej wartości marek firmy w powiązaniu z ich determinantami,
2. monitorowanie zmian w wartości marek powstałych na wskutek różnorodnych działań marketingowych.
Na wstępie przyjmuje się założenie, że wartość marki jest różnicą pomiędzy strumieniem gotówki osiągniętym ze sprzedaży produktu danej marki a strumieniem gotówki powstałym w wyniku sprzedaży produktu podobnego, ale nie oznaczonego marką. Wycena papierów wartościowych firmy pozwala na nieobciążone oszacowanie przyszłych strumieni gotówkowych przypisanych wszystkim jej aktywom. Wartość marki zostaje wyodrębniona z ogólnej wartości wszystkich aktywów firmy. W rezultacie otrzymuje się oszacowanie wartości marki oparte na rynkowej wartości przyszłych strumieni gotówkowych firmy. Opis metodologii zilustrowano przykładem oszacowania wartości marek amerykańskich przedsiębiorstw wybranych sektorów. Monitorowanie zmian wartości marki pokazano na przykładzie dwóch rywalizujących ze sobą firm - Coca-Coli i PepsiCo.

Capital Market-Oriented Brand Valuation This paper presents a technique for estimating a firm's brand equity that is based on the financial market value of the firm. Brand equity is defined as the incremental cash flows that accrue to branded products as opposed to unbranded products. The technique, pionieered by Simon and Sullivan, extracts the value of brand equity from the value of the firm's other assets.Sylwia Silska-Gembka

Metody pomiaru przychodów i kosztów przy realizacji długoterminowych umów o usługę

Rzetelną i jasną prezentację sytuacji majątkowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym warunkuje zachowanie trzech nadrzędnych zasad rachunkowości: memoriału, współmierności i ostrożności w wycenie. Równoczesne przestrzeganie tych reguł jest szczególnie trudne przy wykonywaniu kontraktów długoterminowych. Celem tego artykułu jest przedstawienie sposobów wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją umów długoterminowych. W szczególności podjęto próbę porównania przyjętych metod pod względem ich zgodności z fundamentalnymi zasadami rachunkowości.

Costs and Revenues Valuation Methods of Accounting for Long-term Contracts

True and fair view of financial position and result reported in the financial statement determine the observation of the superior accounting principles: accrual basis of accounting, commensurability and prudence of valuation. Obeying these rules is particularly difficult in the face of long - term contracts. The purpose of this paper is to present the costs and revenues valuation methods of accounting and the financial presentation of incomes and outcome statements in respect of long - term contracts. The main objective of the survey is to compare the methods considering their consistence in the primary accounting principles.Arleta Szadziewska

Rachunek kosztów banku jako element systemu informacyjnego dla potrzeb zarządzania

Wzrost konkurencji na rynku usług bankowych zmusza banki do lepszej kontroli wykorzystania posiadanych zasobów. Związane jest to z budową właściwego systemu informacyjnego dla potrzeb zarządzania, który ma zapewnić racjonalność podejmowanych decyzji gospodarczych i osiągnięcie celów przedsiębiorstwa bankowego zarówno w krótkim jak i w długim okresie. Jednym z nieodłącznych elementów takiego systemu jest rachunek kosztów, jako część systemu rachunkowości. We współczesnej gospodarce to właśnie koszty są wykorzystywane często do oceny efektywności gospodarowania, jako jedna z miar określająca pozycję konkurencyjną na danym rynku. Artykuł omawia rolę jaką pełni rachunek kosztów w procesie zarządzania bankiem. Odpowiednia bowiem informacja o kosztach, miejscach ich powstawania oraz mechanizmach powodujących ich kształtowanie umożliwia świadome oddziaływanie na ich poziom, a tym samym przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności podejmowanych w banku decyzji. Powoduje też wzrost jakości i nowoczesności usług bankowych przy jednoczesnym utrzymaniu prowizji, opłat i oprocentowania na konkurencyjnym poziomie.

Bank Cost Accounting As The Element Of Information System For The Needs Of Management

The purpose of this paper is to introduce the role of cost accounting in the process of bank management. Providing relevant cost information influences the cost management and improves the efficiency and effectiveness of existing operations. Therefore banks can compete offering higher quality and more modern services to customers keeping commissions, charges and interests in the banking services market at the same level.Tomasz Jurkiewicz

Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego w 2003 r.

Wykształcenie jest jednym z zasadniczych czynników rozwoju gospodarczego oraz jakości i mobilności rynku pracy. Istnieje więc potrzeba odpowiednich działań w zakresie przygotowania pracowników zanim rozpoczną karierę zawodową, jak i w trakcie kariery. Ważkość badania procesu zdobywania nowych kwalifikacji przez pracowników aktywnych zawodowo została dostrzeżona zarówno w krajach wysoko rozwiniętych jak i rozwijających się. W 2003 roku dla potrzeb Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zrealizowane zostało reprezentacyjne badanie ustawicznego szkolenia zawodowego pracowników. W artykule przedstawiono analizę poziomu ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego i ocenę tych wyników na tle kraju.

Continuing Vocational Training of Employees in Pomeranian Province in 2002 The level of education of employees is one of crucial factors of successful, sustained economic development. This has been noticed and appreciated in developed economies, as well as in countries in transition. In 2003 the Ministry of Economy, Labour, and Social Policy launched a representative survey of continuing vocational training of employees in Polish enterprises. In this paper we discuss some major conclusions from this survey related to continuing vocational training in enterprises in Pomeranian Province against enterprises in the whole countryKamila Najman

Zadania, techniki i obszary zastosowań analizy data mining

Obecnie rośnie zapotrzebowanie na informację ekonomiczną, która proporcjonalnie wzrasta wraz z rozwojem samodzielności gospodarczej. Chcąc zdobyć taką informację, odkryć wiedzę w coraz większych zbiorach danych zmuszeni jesteśmy do stosowania coraz bardziej złożonych narzędzi. Rosnące coraz większe zainteresowanie technikami data mining powoduje, że znajdują one zastosowanie w coraz nowych dziedzinach, w coraz bardziej złożonych problemach. W artykule przedstawiono analizę data mining jako jedną z technik pozwalającą na poszukiwanie użytecznej, istotnej informacji wspomagającej proces podejmowania decyzji. Przedstawione zostały zadania, wybrane techniki i liczne empiryczne przykłady zastosowania narzędzi analizy data mining. Artykuł ten jest próbą zachęcenia do stosowania tych technik, poprzez wykazanie licznych zastosowań w finansach, bankowości, marketingu, badaniach społeczno-ekonomicznych.

Tasks, techniques and applications data mining Data mining is the process of discovering interesting, hidden patterns in databases that are useful in decision making. Data mining is a fast growing application area in business. Major techniques of data mining are artificial neural networks, rule induction, genetic algorithms, fuzzy logic and other. There are used for data analysis and pattern discovery and thus can play a key role in the development of data mining applications. Techniques are used for prediction, clustering, classification, visualization in a number of real-world problems. Understanding the strengths and weaknesses of these techniques in the context of business is useful in selecting an appropriate method for a specific application. This article, therefore, provides an overview of techniques data mining and discusses their strengths in the context of mining business data.Jerzy Ossowski

Parytet stóp procentowych w teorii i rzeczywistości na przykładzie rynku walutowego w Polsce (część II)

Celem artykułu jest przedstawienie i modyfikacja metod służących empirycznej weryfikacji teorii parytetu stóp procentowych. W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze, omówiono wybrane problemy analizy ex-ante efektywności inwestycji finansowych dokonywanych przez inwestorów zagranicznych. Najpierw rozważono i zdefiniowano rachunkowe i ekonomiczne stopy zwrotu osiągane przez inwestorów zagranicznych na krajowym rynku papierów dłużnych. Wyznaczyło to podstawę do przedstawienia teorii parytetu stóp procentowych. W następnej kolejności przedstawiono mierniki ex-post służące ocenie efektywności inwestycji finansowych dokonywanych przez inwestorów zagranicznych. Na zakończenie tej części artykułu przedstawiono metody pomiaru rachunkowych i ekonomicznych stóp zwrotu na podstawie rocznych, kwartalnych i miesięcznych informacji statystycznych. W części drugiej (empirycznej) artykułu, opublikowanej w bieżącym numerze czasopisma, na podstawie danych statystycznych z lat 1993-2002, podane zostały oszacowania potencjalnych rachunkowych stóp zwrotu hipotetycznych inwestorów amerykańskich i niemieckich, inwestujących na pierwotnym rynku bonów skarbowych w Polsce. W następnej kolejności zaprezentowane zostały oszacowania potencjalnych ekonomicznych stóp zwrotu hipotetycznych inwestorów amerykańskich na rynku papierów dłużnych w Polsce. Na zakończenie scharakteryzowana została procedura wyznaczania hipotetycznego kursu dolara amerykańskiego zapewniającego dotychczasowym inwestorom amerykańskim osiąganie zysku ekonomicznego z tytułu dokonywania inwestycji na rynku papierów dłużnych w Polsce.

The interest rate parity in theory and in reality on example of polish currency market The purpose of this paper is to present and modify methods for empirical verification of the interest rate parity hypothesis. Some chosen problems of ex ante analysis of foreign financial investment efficiency are discussed in the theoretical part of this article, which have been published in the previous issue of this journal. In the first step there are defined and considered accounting and economic rates of return (profit) from investments into financial securities. Based on those notions the interest rate parity hypothesis is presented. In the second step of the theoretical part of the paper, there are defined and discussed ex post measures of foreign financial investment efficiency due to verify interest rate parity hypothesis. In the end of theoretical part of this article there are presented measures of ex post accounting and economic rates of investments for annual, quarterly and monthly statistical data. In the empirical part of this paper, published above, in the first step some potential results of accounting rates of return of hypothetical American and German investors who invested into Polish treasury bills market will be considered. In the second step of that part of the article there are going to be considered potential economic rates of return of American hypothetical investors into Polish financial instruments.Mirosław Szreder
Agnieszka Gumińska

Uwarunkowania rozwoju ubezpieczeń kredytu. Wyniki badania sondażowego kredytobiorców

Celem opracowania jest określenie i scharakteryzowanie czynników mających wpływ na rozwój ubezpieczeń kredytu. Przybliża ono nie tylko dotychczasowy przebieg rozwoju tych ubezpieczeń w Polsce, ale przedstawia także aktualne opinie podmiotów, do których oferta tych ubezpieczeń jest kierowana. Zaprezentowane wyniki zostały uzyskane z przeprowadzonego przez nas badania sondażowego na losowej próbie dużych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w Gdańsku. Szczególną uwagę zwróciliśmy na identyfikację czynników utrudniających zawarcie umowy ubezpieczenia.

The conditions of credit insurance development - results of statistical survey The purpose of this paper is to identify and describe factors which influence companies interest in purchasing insurance policies of credits taken. The development of this insurance product in Poland is described, and opinion of enterprises about the product is evaluated on the basis of pool conducted among a random sample of medium-sized and large companies from Gdansk Province. Special attention we paid at factors which could discourage enterprises from purchasing insurance policies of credits taken.
wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału