do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Michał Ajdacki

Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

5/2005

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

SOPOT 2005

 

 

Rada Programowa
Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG
dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG
prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka
prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba
dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG


Redaktor naukowy

dr hab. Zbigniew Kreft, prof. UG

 

 

Recenzent

dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. AE w Poznaniu

 

 

Komitet Redakcyjny
Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Anna Zamojska-Adamczak (przewodnicząca)
dr Tatiana Czerwińska, dr Wiesław Golnau
dr Tomasz Jurkiewicz, dr Renata Płoska

 

 

Skład i łamanie

Urszula Jędryczka

 

 

© Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,ISBN

ISSN 1732-1565


Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju UG
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel./fax: (0-58) 551-05-32

 


SPIS TREŚCI:

 

ZASOBY

 

Adela Barabasz,

Osobowość jako klucz do zrozumienia organizacji

 

Wojciech Bąkowski,

Przyczyny sukcesu trwania na rynku w branży pasażerskich przewozów autobusowych

 

Henryk Bieniok,

Kulturowe oraz społeczno-wychowawcze uwarunkowania i źródła przedsiębiorczości osobistej i sukcesu menedżera

 

Andrzej Bodak,

Zespołowe działanie w kontekście potrzeb współczesnej praktyki zarządzania

 

Halina Czubasiewicz,

Piotr Grajewski,

Wizja sukcesu firmy a kryteria doboru menedżera – doświadczenia praktyczne

 

Małgorzata Czura,

Sukces prywatnych placówek medycznych – uwarunkowania personalne

 

Ewa Głuszek,

Pomiar zasobów niematerialnych jako istotny czynnik sukcesu przedsiębiorstwa

 

Barbara Grzybowska,

Organizacyjno-kadrowe uwarunkowania procesu tworzenia nowego produktu (studium przypadku)

 

Marek Jabłoński,

Model rozwoju kompetencji menedżerskich

 

Zdzisław Jasiński,

Determinanty sukcesu w działaniach kierowniczych

 

Jan Jeżak,

Społeczny wymiar sukcesu przedsiębiorstwa w świetle nadużyć menedżerskich końca XX w. i początku XXI w.

 

Bogusław Kaczmarek,

Czy wiedza menedżerów z zakresu współczesnych metod zarządzania zapewnia sukces firmie?

 

M. Wanda Kopertyńska,

Satysfakcja pracowników jako istotny czynnik sukcesu organizacji

 

Barbara Kożuch,

Wanda Zaremba,

Czynniki sukcesu organizacji publicznych

 

Krystyna Kubik,

Determinanty sukcesu współczesnego menedżera

 

Magdalena Machcińska-Szczepaniak,

Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie – nowe wyzwania dla menedżerów zasobów pracowniczych

 

Ewa Markowska,

Radosław Sterczyński,

System kompetencji zawodowych jako czynnik sukcesu zawodowego

 

Alicja Smolbik-Jęczmień,

Rozwój kariery zawodowej pracowników a sukces organizacji

 

Andrzej Stańda,

Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu – kulturowe zarządzanie organizacją

 

Małgorzata Tyrańska,
Bernard Bińczycki,

Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego

 

Ryszard Walkowiak,

Kompetencje menedżerów a konkurencyjność organizacji samorządowych

 

Urszula Wąsikiewicz-Rusnak,

Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa w aspekcie zastosowania systemu zarządzania środowiskowego ISOP 14000

 

 

PROCESY

 

Agnieszka Baruk,

Potrzeby adresatów marketingu personalnego oraz proces ich identyfikowania jako warunek sukcesu współczesnej firmy

 

Renata Brajer-Marczak,

Funkcjonowanie na rynku agencji pracy tymczasowej

 

Mateusz Codogni,

Organizacja wirtualna jako narzędzie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa

 

Małgorzata Czerska,

Ryszard Rutka,

Zarządzanie projektami informatycznymi w dużej firmie informatycznej

 

Marek Ćwiklicki,

Metody zarządzania a sukces organizacji

 

Kazimierz Dendura,

Sterowanie nadzieją na sukces

 

Małgorzata Gableta,

Anna Czerniak-Emerych,

Partycypacja i uprawomocnienie pracowników w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej

 

Eryk Głodziński,

Zastosowanie controllingu jako narzędzia wspomagającego podejmowania zróżnicowanych decyzji kierowniczych

 

Jerzy Gwizdała,

Procesy konsolidacyjne w polskim systemie bankowym sukcesem organizacyjnym

 

Leon Jakubów,

Źródła sukcesów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 

Kazimierz Jaremczuk,

Piotr Szulich,

Współuczestnictwo przesłanką sukcesu w organizacji

 

Zbigniew Kreft,

Mirosław Czapiewski,

Procedura prywatyzacji – tworzenie sukcesu w procesie zmiany organizacyjnej – studium przypadku

 

Kazimierz Krzakiewicz,

Błędy menedżerów i zjawiska kryzysowe w organizacji

 

Monika Kwiecińska,

Uwarunkowania instytucjonalne sukcesu organizacji non-profit na przykładzie fundacji i stowarzyszeń

 

Bożena Pawłowska,

Bariery skutecznego zarządzania satysfakcją klienta w przedsiębiorstwie

 

Estera Piwoni-Krzeszowska,

Lojalność klientów podstawową determinantą funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach niepewności

 

Katarzyna Puszko-Machowczyk,

 Elastyczność przejawem sukcesu współczesnych przedsiębiorstw

 

Bartosz Seiler,

Janina Stankiewicz,

Uwarunkowania sukcesu organizacji pozarządowych w systemie realizacji usług społecznych

 

Dionizy Szyba,

Jakościowy model systemu opieki zdrowotnej

 

Ilona Świątek-Barylska,

Rola lojalności pracowniczej w kreowaniu sukcesu organizacji

 

Elżbieta Weiss,

Warunki sukcesu firmy w aspekcie absorpcji funduszy strukturalnych w Polsce

 

Beata Wierzbicka,

Wojciech Machel,

Wybrane metody analizy strategicznej Wydziału Zaradzania Uniwersytetu Gdańskiego – próba zdefiniowania determinantów sukcesu na trójmiejskim rynku edukacyjnym

 

Renata Winkler,

Badania satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej

 

Małgorzata Wojnarowska,

Wybrane narzędzia zarządzania wiedzą na przykładzie instytutu naukowo-dydaktycznego

 

Czesław Zając,

Społeczne i kulturowe czynniki sukcesu KULASA

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału